This site has limited support for your browser. Doporučujeme přepnout na edge, chrome, safari nebo firefox.
Gratulujeme! Vaše objednávka má nárok na dopravu zdarma Jste ||částka|| pryč od dopravy zdarma.

Zásady ochrany osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Tento dokument stanoví zásady a účely zpracování osobních údajů tím, že:

Effiki sp. Z O.O. SP. k.
se sídlem v Siemiatycze, ul. Wierzbowa 8, 17-300 Siemiatycze,
Tel. (48) 535-718-817, e-mail: info@effiki.com

 1. Definice
  1. GDPR - nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES;
  2. Obchod – internetový obchod www.effiki.com, provozovaný společností Effiki; <liEffiki/My - Effiki sp. Z O.O. SP. k. se sídlem v Siemiatycze, ul. Wierzbowa 8, 17-300 Siemiatycze, zapsaná v rejstříku podnikatelů Národního soudního rejstříku pod číslem KRS 0000797678, NIP 5441539475, REGON 380182080; telefon: (48) 535-718-817, e-mail: info@effiki.com ;
  3. Zákazník/Uživatel/Vy/Vy – fyzická osoba používající Obchod, včetně zejména zaslání dotazu do Obchodu, provedení nákupu, kontaktování Obchodu;
  4. Obchodní podmínky – obchodní podmínky obchodu umístěné na effiki.com/pl/regulamin odkazu;
  5. osobní údaje – informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen "subjekt údajů"); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na identifikátor, jako je jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby;
  6. správce osobních údajů - fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů;
  7. Zpracování osobních údajů – operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, které jsou prováděny pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoli jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.
 2. Správce osobních údajů:
  Správcem osobních údajů Klienta je společnost Effiki sp. Z O.O. SP. k. se sídlem v Siemiatycze, ul. Wierzbowa 8, 17-300 Siemiatycze, zapsaná v rejstříku podnikatelů Národního soudního rejstříku pod číslem KRS 0000797678, NIP 5441539475, REGON 380182080;

 3. Rozsah, účel a důvody zpracování Vašich osobních údajů Správcem.
  V souvislosti s uzavíráním a plněním smluv o prodeji našich produktů požadujeme poskytnutí následujících osobních údajů: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa. Níže uvádíme podrobné účely a právní základ pro naše zpracování vašich osobních údajů uvedených výše.


  Lp. Účely zpracování Právní základ
  1 Plnění smlouvy o prodeji produktů nabízených Obchodem. Zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy mezi vámi a námi, včetně plnění objednávek (čl. 6 odst. 1 písm. a) b RODO).
  2 Prezentace obchodní nabídky nebo informačních materiálů týkajících se produktu, o který máte zájem. Zpracování je nezbytné pro provedení kroků před uzavřením smlouvy nebo v souvislosti s ním (čl. Článek 6 (s) 1 lit. b RODO).
  3 Vytvoření účtu ve Storu a používání jeho funkcí. Zpracování je nezbytné pro poskytování služeb souvisejících s vytvořením a vedením účtu v Obchodě (včetně zadávání objednávek bez nutnosti pokaždé vyplňovat formuláře) (čl. 6 odst. 1 písm. a) b GDPR) a na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá v potřebě zajistit komunikaci s uživateli obchodu (čl. Článek 6 (s) 1 lit. f VÝSTAVY).
  4 Vyřizování stížností. Zpracování je nezbytné pro plnění našich povinností vyplývajících z reklamačního řízení týkajícího se smlouvy uzavřené mezi vámi a námi (čl. 6 odst. 1 písm. a) b GDPR) a náš oprávněný zájem na posuzování stížností, správě reklamační dokumentace (čl. Článek 6 (s) 1 lit. f VÝSTAVY).
  5 Zasílání obchodních informací, včetně marketingu a newsletteru, obsahujících informace o produktech, propagačních akcích a akcích pořádaných společností EFFIKI.

  Náš oprávněný zájem (čl. Článek 6 (s) 1 lit. f VÝSTAVY) – tj. přímý marketing výrobků a služeb.

  Na základě zvláštních právních předpisů mohou vybrané formy marketingové komunikace, jako jsou SMS/MMS nebo e-mail, vyžadovat váš souhlas.

  6 Pokud existují, můžeme stanovit, uplatnit nebo obhájit právní nároky.

  Náš oprávněný zájem (čl. Článek 6 (s) 1 lit. f VÝSTAVY).

  7 Abychom vyhověli našim zákonným povinnostem (např. zákona o účetnictví nebo daňových předpisů). Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na nás vztahuje (čl. Článek 6 (s) 1 lit. c VÝSTAVY).
  8 "Gift List" – poskytování funkcionality Obchodu, spočívající v tom, že daný Uživatel může vytvořit seznam našich produktů, který má být následně předán třetím stranám za účelem navržení nákupu konkrétních produktů (dárků) těmto osobám pro konkrétní příležitost.

  Zpracování osobních údajů Uživatele, který vytváří seznam dárků, je nezbytné pro poskytnutí služby ve formě funkce "seznam dárků" Uživateli (čl. 6 odst. 1 písm. a) b RODO).

  Zpracování osobních údajů osob, kterým má být dárkový list předán, nebo osobních údajů osoby, která má tyto dary obdržet, je založeno na našem oprávněném zájmu, který spočívá v potřebě umožnit plnění smlouvy s Vámi, jejímž předmětem je zpracování dárkového seznamu (čl. Článek 6 (s) 1 lit. f) v souvislosti s z umění. 6 odst. 1 písm. a) b RODO ).


  Effiki může také zpracovávat vaše osobní údaje ve formě data narození. To se stane, pokud do objednávkového formuláře zadáte své datum narození, abychom vám mohli poslat dárek k vašim narozeninám.

  Na webových stránkách našeho obchodu vám poskytujeme kontaktní formulář. V souvislosti s vyřizováním dotazů, které jste zaslali prostřednictvím tohoto formuláře, zpracováváme následující vaše osobní údaje: jméno a e-mailovou adresu. Právním základem pro toto zpracování je čl. Článek 6 (s) 1 lit. b GDPR, tj. zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy (tj. vyřizování dotazu).

  Effiki také zpracovává vaše osobní údaje ve formě IP adresy vašeho počítače. K tomu dochází, když si od nás přejete dostávat newsletter a také když používáte OnLine Chat. Nástroj OnLine Chat používaný v našem obchodě vám poskytuje možnost vést s námi přímou konverzaci v souvislosti s produkty nabízenými v obchodě. Právním základem pro toto zpracování osobních údajů je čl. Článek 6 (s) 1 lit. b RODO – tj. zpracování je nezbytné k tomu, abychom mohli podniknout kroky před uzavřením smlouvy nebo v souvislosti s ním. S pomocí nástroje OnLine Chat může Effiki také zpracovávat údaje ve formě IP adresy vašeho počítače a prohlížeče, který používáte, a vaší polohy. Právním základem pro toto zpracování těchto údajů je náš oprávněný zájem na poskytování služeb zákazníkům v reálném čase, zejména na tom, abychom vám poskytli potřebné informace o produktech a zvolili vhodný jazyk pro takovou komunikaci.

  Effiki může také zpracovávat vaše osobní údaje související s vašimi návštěvami profilů Effiki na sociálních sítích (Facebook, Instagram, Pinterest). Tyto údaje mohou být zpracovávány pouze v souvislosti s vedením profilu, a to i za účelem informování uživatelů o činnosti správce a propagace různých typů akcí, služeb a produktů, jakož i za účelem komunikace s uživateli prostřednictvím funkcí dostupných na sociálních sítích. Právním základem pro zpracování osobních údajů Správcem za tímto účelem je jeho oprávněný zájem (čl. Článek 6 (s) 1 lit. f) GDPR) spočívající v propagaci vlastní značky a budování a udržování komunity spojené se značkou.

  Vzhledem k tomu, že Vám Effiki poskytuje možnost využít funkci "dárkový seznam", díky které si můžete vytvořit speciální seznam našich produktů, které si Vy nebo Vámi určené osoby přejete obdržet, může Effiki zpracovávat osobní údaje osoby, která seznam dárků vytvořila (tj. jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa), osoby, které obdrží seznam dárků, aby pak mohly samy nakoupit (tj. e-mailová adresa těchto osob) a osobní údaje osoby, která má dárky přijmout (tj. jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa).


 4. Příjemci osobních údajů.
  Osobní údaje zpracovávané společností Effiki budou zpřístupněny omezenému počtu příjemců. Příjemci vašich osobních údajů mohou být naši důvěryhodní poskytovatelé služeb nebo subdodavatelé – např. kurýrní společnosti, poštovní operátoři, subjekty poskytující servisní služby pro webové stránky Obchodu, zajišťující podporu a provoz našich ICT nástrojů a systémů, subjekty poskytující analytické služby související s fungováním webových stránek Obchodu, platební operátoři, subjekty poskytující průběžné právní a účetní služby. Effiki může být povinna předat vaše osobní údaje na základě závazných ustanovení zákona, a to i na žádost oprávněných soudů, orgánů veřejné moci nebo jiných institucí.

 5. Předávání údajů mimo EHP.
  Správce může předávat Vaše osobní údaje příjemcům, kteří se nacházejí mimo Evropský hospodářský prostor (EHP). Podmínky takového přenosu údajů budou zajištěny v souladu s požadavky GDPR.

 6. Doba uložení osobních údajů.
  Doba uchovávání vašich osobních údajů závisí na účelu, pro který jsou vaše údaje zpracovávány.
  • osobní údaje zpracovávané pro účely plnění smlouvy s vámi, včetně pro účely nákupů provedených vámi v našem obchodě, budou zpracovávány po dobu nezbytnou k plnění smlouvy;
  • osobní údaje zpracovávané za účelem vedení a obsluhy vašeho účtu v Obchodě budou zpracovávány až do vašeho odhlášení z uživatelského účtu v našem Obchodě, nikoli však po dobu nezbytnou k plnění smlouvy týkající se účtu;
  • osobní údaje zpracovávané za účelem zasílání našeho newsletteru budou zpracovávány, dokud se z odběru newsletteru neodhlásíte, neukončíte jeho vydávání nebo nevznesete námitku proti zpracování vašich údajů;
  • Osobní údaje zpracovávané pro účely plnění našich povinností vyplývajících ze zákona (např. zákona o účetnictví nebo daňových předpisů), budeme zpracovávat po dobu vyplývající z těchto ustanovení (např. pro účely fakturace budou vaše údaje uchovávány po dobu 5 let od konce kalendářního roku, ve kterém vypršela daň související s objednávkou nebo transakcí);
  • Osobní údaje zpracovávané pro účely našich oprávněných zájmů, mezi které patří například: provádění marketingové komunikace budeme zpracovávat po dobu existence oprávněného zájmu, pokud neuplatníte své právo a nevznesete námitku proti zpracování těchto údajů pro marketingové účely;
  • Osobní údaje zpracovávané za účelem realizace našich jiných než výše uvedených oprávněných zájmů, tj. uplatňování a uplatňování nároků nebo obrana proti nárokům, odpovídání na vaše dotazy, stížnosti nebo žádosti, jakož i vedení statistik souvisejících s používáním našich webových stránek z vaší strany, budeme zpracovávat po dobu trvání našeho oprávněného zájmu (zejména do uplynutí promlčecí lhůty pro nároky), pokud neuplatníte své právo a nevznesete námitku proti takovému zpracování osobních údajů z důvodu vašeho konkrétní situaci a nebudeme schopni prokázat existenci závažných oprávněných důvodů pro zpracování těchto údajů, které převažují nad vašimi právy, nebo důvody pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

  Výše uvedené lhůty zpracování osobních údajů můžeme prodloužit o promlčecí lhůtu vašich nebo našich nároků, pokud je zpracování těchto údajů nezbytné pro stanovení nebo vymáhání nároků, jakož i pro obranu proti takovým nárokům.

 7. Vaše práva.
  V případech uvedených v GDPR máte právo:
  • právo na přístup k osobním údajům,
  • právo na opravu osobních údajů (pokud jsou údaje nesprávné nebo neúplné),
  • právo požadovat výmaz osobních údajů (pokud údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny; když odvoláte svůj souhlas se zpracováním vašich údajů; když vznesete námitku proti zpracování vašich osobních údajů; pokud jsou vaše údaje zpracovávány protiprávně; pokud by údaje měly být vymazány ke splnění povinnosti vyplývající ze zákonného ustanovení),
  • právo na omezení zpracování osobních údajů (pokud jsou údaje nesprávné – můžete požádat o omezení zpracování údajů na dobu potřebnou k ověření údajů; pokud budou vaše údaje zpracovávány protiprávně, ale nechcete, aby byly vymazány; pokud vaše údaje již nepotřebujeme, ale vy je můžete potřebovat k obraně nebo vymáhání nároků; pokud vznesete námitku proti zpracování vašich údajů – dokud nebude zjištěno, že zda naše oprávněné důvody převažují nad oprávněnými důvody námitky),
  • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
  • f. právo na přenositelnost vašich osobních údajů (pokud je zpracování vašich údajů založeno na vašem souhlasu nebo smlouvě uzavřené s vámi a pokud je toto zpracování prováděno automatizovanými prostředky).

  S výhradou výjimek a omezení stanovených v GDPR: a) pokud je zpracování údajů založeno na vašem souhlasu, můžete jej kdykoli odvolat, což nebude mít vliv na zákonnost zpracování údajů provedeného před odvoláním souhlasu, b) pokud je zpracování vašich osobních údajů založeno na tzv. "souhlasu". oprávněný zájem, máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů z důvodů souvisejících s vaší konkrétní situací.

  Tato práva můžete uplatnit zasláním příslušného prohlášení s uvedením takové žádosti na následující adresu: ul. Wierzbowa 8, 17-300 Siemiatycze nebo e-mailem: privacy@effiki.com.

  Máte také právo podat stížnost u dozorového úřadu (čl. 77 GDPR) – předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů, ul. Stawki 2, 00-193 Varšava. Více informací je k dispozici na internetových stránkách úřadu.

 8. Sociální média.
  Můžete nás také kontaktovat prostřednictvím našich kanálů sociálních médií (Facebook, Instagram, Pinterest). Pokud nám například pošlete zprávu nebo zveřejníte něco na našich kanálech sociálních médií, můžeme informace ve vaší zprávě nebo příspěvku použít k tomu, abychom vás kontaktovali ohledně záležitosti, kvůli které jste nás kontaktovali prostřednictvím kanálu sociálních médií, který jste použili. Měli byste si však být vědomi toho, že příspěvek na veřejném kanálu sociálních médií si může přečíst kdokoli. Vezměte prosím na vědomí, že ve svém příspěvku nebo zprávě byste neměli uvádět žádné citlivé informace (například informace o vašem rasovém nebo etnickém původu, politických názorech, náboženském nebo filozofickém přesvědčení nebo zdravotním stavu). Podrobné informace o účelech, rozsahu a použití vašich údajů výše uvedenými sociálními médii, vašich právech v tomto ohledu a nastavení ochrany osobních údajů naleznete na následujících webových stránkách:


  Webové stránky obchodu obsahují odkazy na kanály sociálních médií. Nepoužíváme standardní pluginy k ochraně dat našich zákazníků při návštěvě našich webových stránek. Používáme HTML odkazy vložené do stránky, které vám umožňují sdílet informace na kanálech sociálních médií. Vkládání odkazů zabraňuje přímému spojení se servery kanálů sociálních médií při přístupu na webové stránky z našich webových stránek. Kliknutím na jedno z tlačítek se otevře okno a uživatel se přesměruje na správnou stránku, kde po přihlášení můžete použít tlačítka "To se mi líbí" nebo "Sdílet".

 9. Zabezpečení osobních údajů.
  Zajišťujeme, aby byla přijata vhodná technická a organizační opatření k zajištění důvěrnosti, integrity a kontinuity zpracování vašich osobních údajů. K vašim údajům mají přístup pouze oprávněné osoby a pouze v rozsahu, který je nezbytný pro plnění jejich úkolů. Věnujeme náležitou péči tomu, abychom zajistili, že naši subdodavatelé a dodavatelé mají při zpracování vašich osobních údajů zavedena vhodná bezpečnostní opatření.

 10. Zásady používání souborů cookie.

  Naše webové stránky používají soubory cookie.

  Co jsou cookies?

  Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají do paměti vašeho počítače. Soubory cookie mají celou řadu funkcí, m.in. pomáhají přizpůsobit obsah webových stránek nastavení počítače zvolenému uživatelem, pamatují si preferovaný vzhled webových stránek, nastavenou velikost písma, zajišťují, aby uživatel provedl několik kroků (např. přidat položku, provést nákup v internetovém obchodě). Soubory cookie uložené v zařízeních uživatele mohou pocházet jak z webových stránek, na které uživatel přistupuje, tak ze serverů webových stránek, na které navštívené stránky odkazují, např. Google, YouTube nebo sociální sítě jako Facebook, Twitter a další.

  Z hlediska doby, po kterou jsou cookies uloženy v zařízení uživatele, je lze rozdělit do dvou typů souborů: relační cookies - uložené v zařízení uživatele až do konce relace softwaru používaného k prohlížení webových stránek (tj. prohlížeč) a trvalé soubory cookie - uložené v zařízení uživatele během relace daného prohlížeče, jakož i po určitou dobu po ukončení dané relace. Ukončením relace prohlížeče nebo vypnutím zařízení je ze zařízení neodstraníte. Používají se k uložení vašich nastavení nebo preferencí, a tím m.in k tomu, abyste mohli webové stránky pohodlně používat při vaší příští návštěvě. Podrobné informace o cookies a o tom, jak fungují, naleznete např. na http://www.aboutcookies.org

  Změna nastavení cookies:

  V mnoha případech prohlížeče používané uživateli ve výchozím nastavení umožňují ukládání souborů cookie do zařízení uživatele. Každý uživatel si však může změnit nastavení cookies v prohlížeči, který používá, včetně úplného zakázání možnosti jejich ukládání. Podrobné informace o možnostech a způsobech nakládání s cookies jsou k dispozici v nastavení softwaru daného webového prohlížeče.

  Níže uvádíme způsoby, jak zakázat nebo změnit nastavení pro nejoblíbenější webové prohlížeče:
  a) Google Chrome - výchozí nastavení prohlížeče Google Chrome umožňuje ukládání souborů cookie. Chcete-li změnit nastavení:
  • v pravém horním rohu klikněte na "Více" a vyberte možnost "Nastavení";
  • klikněte na "Upřesnit" ve spodní části stránky;
  • v sekci "Soukromí a nastavení" vyberte možnost "Nastavení obsahu";
  • vyberte požadovaná nastavení;
  • Chcete-li provést speciální nastavení pro daný web, musíte přidat adresy webových stránek v sekcích "Blokovat", "Vymazat při zavření", "Povolit;
  • Změny se automaticky uloží, jakmile je provedete.
  b) Microsoft Internet Explorer - Výchozí nastavení aplikace Microsoft Internet Explorer umožňuje ukládání souborů cookie, ale blokuje soubory, které mohou pocházet z webových stránek, které nepoužívají zásady ochrany osobních údajů. Chcete-li změnit nastavení:
  • klikněte na nabídku "Nástroje" a vyberte "Možnosti Internetu";
  • vyberte záložku "Ochrana osobních údajů";
  • klikněte na "Upřesnit" a vyberte požadovaná nastavení;
  • Chcete-li provést speciální nastavení pro danou službu, klikněte na "Stránky" a poté přidejte adresy webových stránek, které mohou ukládat soubory cookie ("Povolit") nebo vyloučit ("Blokovat").
  c) Mozilla Firefox - výchozí nastavení prohlížeče Mozilla Firefox umožňuje ukládání cookies. Chcete-li změnit nastavení:
  • klikněte na nabídku "Nástroje" (v jiných verzích: klikněte na tlačítko "Firefox") a vyberte "Možnosti";
  • poté vyberte záložku "Soukromí a zabezpečení" a vyberte požadovaná nastavení;
  • chcete-li provést speciální nastavení pro danou webovou stránku, klikněte na "Výjimky" a zvolte vlastní nastavení pro webové stránky;
  • změny potvrďte tlačítkem "OK".
  d) Opera - výchozí nastavení prohlížeče Opera umožňuje ukládání cookies. Chcete-li změnit nastavení:
  • klikněte na "Logo Opery", vyberte možnost "Nastavení" a poté "Soukromí a zabezpečení";
  • Vyberte požadovaná nastavení.
  • chcete-li provést speciální nastavení pro danou službu, klikněte na "Spravovat výjimky" a poté zadejte požadovaná nastavení;
  • potvrďte změny pomocí tlačítka "Hotovo".
  e) Safari - výchozí nastavení prohlížeče Safari umožňuje ukládání cookies. Chcete-li změnit nastavení:
  • v nabídce "Safari" vyberte možnost "Předvolby";
  • klikněte na ikonu "Ochrana osobních údajů";
  • Vyberte požadovaná nastavení.
  • Chcete-li provést speciální nastavení pro danou webovou stránku, klikněte na "Podrobnosti" a zvolte vlastní nastavení pro webové stránky.
  Pokud nesouhlasíte s instalací koncového zařízení na vašem telefony, počítače, notebooky) soubory cookie, proveďte příslušné změny v nastavení prohlížeče. Pokud v prohlížeči, který používáte, nezavedete příslušná omezení nebo výjimky, souhlasíte s používáním aktuálního (včetně výchozího) nastavení prohlížeče a s ukládáním souborů cookie. Vezměte prosím na vědomí, že omezení používání souborů cookie může mít vliv na některé funkce dostupné na webových stránkách Obchodu.

  Jaké cookies používáme a proč?

  Naše používání některých souborů cookie je nezbytné k tomu, abychom vám umožnili navigaci na webových stránkách obchodu a jejich optimální používání, např. Přístup k obsahu je omezen na registrované uživatele.

  • Používáme také funkční soubory cookie PrestaShop – [jedinečné číslo] k ukládání informací, které nám umožňují přizpůsobit webové stránky obchodu potřebám a preferencím uživatelů, např. K zapamatování preferovaného jazyka nebo měny, k zapamatování obsahu nákupního košíku nebo skutečnosti, že jste již vyplnili dotazníky. Tyto soubory cookie jsou uloženy ve vašem zařízení po dobu 20 dnů.
  • Používáme relační soubory PHP SES SID, které jsou uloženy ve vašem zařízení, dokud neukončíte relaci prohlížení nebo nezavřete prohlížeč. Tyto soubory umožňují přenášet parametry mezi po sobě jdoucími navštívenými podstránkami.
  • Používáme také cookies související s přihlášením k odběru newsletteru, tj. newsletCookie (uloženo po dobu 30 dnů) a soubory cookie, které nám umožňují shromažďovat informace o tom, jak používat webové stránky našeho obchodu (uloženy po 1 hodině). až 730 dní), tj. Soubory cookie _ga, _gid, _gat.
  • Effiki také používá cookie_ue. Tento soubor cookie je nainstalován na koncovém zařízení návštěvníka našich webových stránek, který přijal "klauzuli o souborech cookie". Díky tomuto souboru cookie, pokud navštívíte naše webové stránky během 30 po sobě jdoucích dnů, během této doby se vám znovu nezobrazí "klauzule o souborech cookie".
  • Effiki používá Google Analytics, webovou analytickou službu poskytovanou společností Google LLC. (dále jen "Google"). Služba Google Analytics používá soubory cookie, které umožňují analýzu vašeho používání našich webových stránek. Pomocí statistik získaných pomocí Google Analytics můžeme zlepšit naši nabídku a učinit ji pro vás jako uživatele zajímavější.
   Více informací o principech fungování služby Google Analytics, včetně principů, na základě kterých Google Analytics shromažďuje a zpracovává údaje, naleznete na webových stránkách na adrese: https://www.google.com/analytics/terms/pl.html, a také v prohlášení o ochraně osobních údajů na adrese: https://policies.google.com/privacy?hl=pl& gl=de . Zejména si přečtěte část "Jak Google používá údaje shromážděné při používání webových stránek a aplikací našich partnerů", kterou najdete na stránce www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/.
   Shromažďování údajů generovaných souborem cookie a souvisejících s vaším používáním webových stránek (včetně vaší IP adresy) společností Google, jakož i zpracování těchto údajů společností Google můžete zabránit stažením a instalací pluginu prohlížeče, který je k dispozici na adrese: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl
  • Effiki používá program OnLine Chat, který je založen na následujících cookies: livechatpro (uloženo po dobu 3 dnů) – soubor nezbytný k udržení spojení mezi chatem a zaměstnanci našeho obchodu v době přechodu mezi následujícími podstránkami.


 11. Změny zásad ochrany osobních údajů
  Veškeré budoucí změny našich zásad ochrany osobních údajů budou zveřejněny na těchto webových stránkách. Proto byste měli pravidelně kontrolovat, zda nedošlo ke změnám v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.

Verze: 25. května 2018; Aktualizováno 29. srpna 2018

Volitelný

Vozík

Gratulujeme! Vaše objednávka má nárok na dopravu zdarma Jste ||částka|| pryč od dopravy zdarma.
Nejsou k dispozici žádné další produkty ke koupi