This site has limited support for your browser. Doporučujeme přepnout na edge, chrome, safari nebo firefox.
Gratulujeme! Vaše objednávka má nárok na dopravu zdarma Jste ||částka|| pryč od dopravy zdarma.

Podmínky & podmínky

Pravidla definují pravidla pro poskytování prodejních služeb prostřednictvím webových stránek internetového obchodu provozovaného pod doménou: www.effiki.com. Jedná se o dokument vyžadovaný podle čl. 13 zákona ze dne 30. května 2014 o právech spotřebitelů.

Vlastníkem a správcem obchodu je společnost:

Effiki LLC

se sídlem v Siemiatycze na ul. Wierzbowa 8, 17-300 Siemiatycze,

zapsána do rejstříku podnikatelů Národního soudního rejstříku pod číslem KRS 0001005847

NIP 5441539475, REGON 380182080,

Telefon: (48) 535-718-817, E-mail: info@effiki.com

Číslo bankovního účtu: PL 24 1140 2004 0000 3812 1374 3564 (EUR)

Adresa pro vrácení:

Flexls – Effiki
Propustka 20K, budova č. 9
05-870 Błonie
tel: +48 505 175 676

KUPUJÍCÍ má právo před podáním objednávky projednat s prodávajícím všechna ustanovení smlouvy, včetně těch, která mění ustanovení následujících předpisů - v rámci přípustných předpisů. Jednání, aby byla platná, vyžadují písemnou formu. V případě, že se KUPUJÍCÍ vzdá možnosti uzavřít smlouvu individuálním jednáním, platí následující ustanovení.

A. Definice

INTERNETOVÝ OBCHOD - znamená, že SMLOUVA o prodeji nebo poskytování služeb je uzavřena elektronicky, a pokud je SPOTŘEBITEL smluvní stranou, probíhá za podmínek popsaných v zákoně ze dne 30. května 2014 o právech spotřebitelů (Sbírka zákonů z roku 2014, položka 827).

PRODEJCE a POSKYTOVATEL SLUŽEB - Effiki sp. z o.o. se sídlem v Siemiatycze na ul. Wierzbowa 8, 17-300 Siemiatycze, zapsaná v obchodním rejstříku Národního soudního rejstříku pod číslem KRS 0001005847, NIP 5441539475, REGON 380182080 - kupní smlouva uzavřená prostřednictvím webových stránek INTERNETOVÉHO OBCHODU www.effiki.com

ZÁKAZNÍK fyzická osoba, jakož i právnická osoba a organizační složka, která není právnickou osobou, jejíž zvláštní ustanovení přiznávají způsobilost k právním úkonům, a která uzavírá nebo má v úmyslu uzavřít smlouvu nebo využívá jiné služby nabízené prostřednictvím webových stránek INTERNETOVÉHO OBCHODU.

SPOTŘEBITEL - ZÁKAZNÍK, fyzická osoba, která s PRODÁVAJÍCÍM uskutečňuje právní úkon, který přímo nesouvisí s její podnikatelskou činností - přesné vymezení - Občanský zákoník § 22.

PRODUKT - položka nabízená k prodeji nebo služba nabízená v INTERNETOVÉM OBCHODĚ.

OBCHODNÍ PODMÍNKY - tento Řád INTERNETOVÉHO OBCHODU.

KUPNÍ SMLOUVA - smlouva o prodeji PRODUKTU uzavřená na dálku prostřednictvím INTERNETOVÉHO OBCHODU.

OBJEDNÁVKA - prohlášení učiněné elektronicky nebo telefonicky o ochotě uzavřít smlouvu (objednat si produkt nebo službu).

NEWSLETTER - služba poskytovaná elektronicky PRODÁVAJÍCÍM, spočívající v zasílání obchodních a reklamních informací na e-mailovou adresu uvedenou zájemcem.

B. Obecná ustanovení

 1. Rozsah činnosti - zásilkový prodej s využitím webových stránek oděvů a textilního zboží.
 2. Prodávající - za účelem umožnění uzavření smlouvy poskytuje prodávající prostřednictvím webových stránek internetového obchodu následující služby:
  - vytvoření a správa zákaznického účtu v internetovém obchodě;
  - zpracování objednávkového formuláře pro produkty v internetovém obchodě;
  - se souhlasem ZÁKAZNÍKA – zasílání obchodních sdělení, akčních nabídek apod. ve formě služby "newsletter".
 3. Poskytování elektronických služeb ve výše uvedeném rozsahu je bezplatné.
 4. Smlouva o poskytování elektronických služeb spočívajících ve vedení a správě Účtu ZÁKAZNÍKA na WEBOVÝCH STRÁNKÁCH se uzavírá na dobu neurčitou. Za závěr se považuje dokončení procesu registrace ZÁKAZNÍKA na WEBOVÝCH STRÁNKÁCH.
 5. Smlouva o poskytování elektronických služeb spočívající v umožnění odeslání Objednávky v Internetovém obchodě vyplněním objednávkového formuláře se uzavírá na dobu určitou - po dobu vyplnění a vyřízení objednávky - a je ukončena odesláním a přijetím Objednávky.
 6. Služba "newsletter" se uzavírá na dobu neurčitou. Smlouva je uzavřena okamžikem souhlasu se zasláním zprávy na adresu ZÁKAZNÍKA uvedenou při registraci.
 7. SPOTŘEBITEL může odstoupit od smlouvy o poskytování služby bez udání důvodu do 14 dnů od uzavření smlouvy - s výjimkou případů, kdy poskytování služby začíná před touto lhůtou se souhlasem SPOTŘEBITELE - podáním prohlášení o odstoupení od smlouvy podnikateli:
  - pomocí elektronického vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy (příloha PRAVIDEL),
  - podáním prohlášení na webových stránkách,
  - formou e-mailu nebo písemně na adresu PRODÁVAJÍCÍHO (POSKYTOVATELE SLUŽEB)
 8. V případě plnění uzavřeného na dobu neurčitou mají obě strany právo smlouvu vypovědět:
  - SPOTŘEBITEL může smlouvu o poskytování elektronických služeb kdykoliv vypovědět zasláním příslušného prohlášení v elektronické nebo písemné podobě na adresu sídla PRODÁVAJÍCÍHO. PRODÁVAJÍCÍ neprodleně potvrdí přijetí prohlášení. PRODÁVAJÍCÍ do 7 dnů od obdržení oznámení odstraní z údajů záznamy, na které se vztahuje ochrana osobních údajů souvisejících se službou, a přestane je poskytovat.
  - POSKYTOVATEL SLUŽEB může vypovědět smlouvu o poskytování elektronických služeb, pokud SPOTŘEBITEL objektivně a nezákonně hrubě poruší Pravidla - s výpovědní lhůtou 30 dnů ode dne podání výpovědi. Pokud jsou obě smluvní strany podnikateli, může POSKYTOVATEL SLUŽEB smlouvu o poskytování elektronických služeb s okamžitou platností ukončit.
  - POSKYTOVATEL SLUŽEB a ZÁKAZNÍK mohou kdykoli vypovědět smlouvu o poskytování elektronických služeb dohodou stran.
 9. Reklamace budou vyřízeny neprodleně, nejpozději do 14 dnů. Nebude-li reklamace v této lhůtě posouzena, znamená to, že reklamace je přijata.
 10. Aby mohl ZÁKAZNÍK spolupracovat s IT systémem POSKYTOVATELE SLUŽEB, musí mít přístup k počítači nebo jinému zařízení umožňujícímu komunikaci s webovými stránkami OBCHODU přes internet. V případě počítače - systém by měl být vybaven webovým prohlížečem (například: Mozilla Firefox verze 11.0 nebo vyšší, Internet Explorer verze 7.0 nebo vyšší nebo jiné s podobnými parametry). Doporučené rozlišení monitoru - ne méně než: 1024x768. Mobilní zařízení musí být vybavena softwarem poskytnutým výrobcem zařízení, který umožňuje provádět operace ekvivalentní výše uvedeným počítačovým prohlížečům. Kromě toho je nutné mít aktivní e-mailový účet. Abyste mohli plně využívat všechny funkce INTERNETOVÉHO OBCHODU, je nutné povolit JavaScript a cookies. Používání skriptů a cookies je popsáno v ZÁSADÁCH OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ, které se nacházejí v záložce na webových stránkách INTERNETOVÉHO OBCHODU.
 11. ZÁKAZNÍK - je povinen zadávat údaje do systému v souladu se skutečnostmi, zákonnými a morálními zásadami. Poskytnuté údaje nesmí porušovat osobnostní práva ani vlastnická práva třetích osob.
 12. PRODEJCE je plátcem DPH a vystavuje prodejní doklad - účtenku nebo fakturu ke každému prodeji produktu.
 13. Obchodní informace – ceníky, popisy, inzeráty a další informace o Produktech na webových stránkách PRODÁVAJÍCÍHO představují výzvu k uzavření smlouvy ve smyslu čl. § 71 občanského zákoníku.
 14. Ustanovení těchto PRAVIDEL nemají za cíl vyloučit nebo omezit jakákoli práva ZÁKAZNÍKA, který je zároveň SPOTŘEBITELEM ve smyslu ustanovení zákona ze dne 23. dubna 1964 - občanský zákoník (Sbírka zákonů č. 16, položka 93, ve znění pozdějších předpisů) - na která má nárok podle platných právních předpisů. V případě nesouladu ustanovení těchto PRAVIDEL s výše uvedenými ustanoveními mají přednost tato ustanovení.

C. Objednávka.

 1. INTERNETOVÝ OBCHOD provádí objednávky se zasíláním do všech zemí světa. Při objednávce ze zahraničí - dodací podmínky - zejména náklady a dodací lhůta jsou dohodnuty individuálně.
 2. PRODÁVAJÍCÍ dodržuje Kodex správné praxe ve smyslu zákona ze dne 23. srpna 2007 o boji proti nekalým tržním praktikám (obsah je k dispozici na www.uokik.gov.pl/download.php?id=546)
 3. Před zadáním objednávky si ZÁKAZNÍK musí přečíst tyto OBCHODNÍ PODMÍNKY. Skutečnost, že jste si přečetli a přijali všechna ustanovení těchto pravidel, je jasně potvrzena při registraci do systému a před konečným potvrzením objednávky. Bez tohoto potvrzení nebude objednávkový formulář přijat.
 4. Elektronickou objednávku lze zadat 24 hodin denně. denně, 7 dní v týdnu.
 5. Telefonickou objednávku lze provést na telefonním čísle uvedeném v záložce KONTAKT. V případě smlouvy uzavřené na dálku telefonicky PRODÁVAJÍCÍ potvrdí obsah navrhované smlouvy zasláním ZÁKAZNÍKOVI zaznamenanou na papíře nebo jiném trvalém nosiči. Pro platnost smlouvy předkládá SPOTŘEBITEL prohlášení o přijetí podmínek a uzavření smlouvy - je účinné, pokud bylo zaznamenáno na papíře nebo jiném trvalém nosiči po obdržení potvrzení od PRODÁVAJÍCÍHO.
 6. Pokud z obsahu smlouvy vyplývá, že SPOTŘEBITEL je povinen zaplatit z důvodu jejího plnění - po dobu platnosti smlouvy je povinen potvrdit pochopení povinnosti uhradit částku uvedenou ve smlouvě a předložit prohlášení přijetím objednávky se vzorcem: "OBJEDNÁVKA S POVINNOSTÍ ZAPLATIT"
 7. Vyřízení objednávky (příprava a odeslání PRODUKTŮ) ze strany PRODEJCE probíhá:
  a) po potvrzení objednávky – pokud ZÁKAZNÍK zvolil způsob platby na dobírku;
  b) poté, co PRODÁVAJÍCÍ obdrží platbu na účet – pokud si ZÁKAZNÍK zvolil jako způsob platby platbu předem nebo on-line platbu, PayPal.
 8. Termín dokončení objednávky u produktů skladem - nejdéle 3 pracovní dny od data sjednaného jako v předchozím bodě. Ve většině případů jsou objednávky zpracovány do 24 hodin. V případě produktů nabízených na vyžádání bude datum upřesněno při zadávání objednávky.
 9. Je-li ZÁKAZNÍKEM SPOTŘEBITEL, je PRODÁVAJÍCÍ povinen bezodkladně předat věc ZÁKAZNÍKOVI, nejpozději do třiceti dnů ode dne uzavření smlouvy, nestanoví-li smlouva jinak. V případě prodlení PRODÁVAJÍCÍHO může SPOTŘEBITEL stanovit dodatečnou lhůtu pro dodání věci a po jejím neúčinném uplynutí může od smlouvy odstoupit.
 10. Pokud PRODÁVAJÍCÍ prohlásí, že služby nebudou plněny, může druhá strana odstoupit od smlouvy bez stanovení dodatečné lhůty.

D. Ceny

 1. Ceny produktů uvedené v nabídce obchodu jsou ceny v polské měně a jsou to ceny brutto (zahrnují daně vyžadované zákonem, včetně DPH).
 2. Uvedené ceny jsou maloobchodní ceny a nezahrnují slevy a rabaty. Rabaty a rabaty mohou být poskytovány jednotlivě.
 3. Uvedené ceny produktů nezahrnují náklady na dopravu. Přesná cena doručení je uvedena při přijetí objednávky a závisí na způsobu dopravy a hodnotě objednávky. Při vyplňování objednávkového formuláře si ZÁKAZNÍK zvolí způsob dopravy a platby a potvrdí svou volbu.
 4. Cenou závaznou pro ZÁKAZNÍKA je cena platná v době zadání objednávky.

E. Platební metody

 1. na dobírku - při převzetí zaslaných produktů
 2. platba předem - bankovním převodem na bankovní účet uvedený v údajích o PRODÁVAJÍCÍM nebo zaslaný v potvrzení objednávky
 3. PayNow on-line platební systém - systém spravovaný mBank S.A. ul. Prosta 18, 00-950 Varšava
 4. PayPal on-line platební systém - systém spravovaný společností PayPal Polska Spółka z o.o. ul. E. Plater 53, 00-113, Varšava;
 5. Kreditní karty: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro
 6. V případě zvolení platby formou platby předem bankovním převodem je ZÁKAZNÍK povinen uhradit cenu dle Kupní smlouvy do 3 dnů ode dne jejího uzavření, nedohodnou-li se Smluvní strany Kupní smlouvy jinak.
 7. Subjektem, který zpracovává on-line platby kartou, je Blue Media S.A.".
 8. PRODEJCE má právo omezit dostupné způsoby platby, včetně požadavku na platbu předem zcela nebo částečně.

F. Přeprava zboží

 1. Náklady na dopravu (doručení) se vypočítávají v souladu s aktuálními ceníky kurýrních společností a závisí na hmotnosti, velikosti zásilky, volbě způsobu doručení a zvoleném způsobu platby. Při vyplňování interaktivního objednávkového formuláře je ZÁKAZNÍK informován o nákladech a při zadávání OBJEDNÁVKY si zvolí způsob a akceptuje náklady na dopravu.
 2. Podrobné informace o nákladech na dopravu jsou k dispozici v záložce "Náklady na dopravu" na webových stránkách INTERNETOVÉHO OBCHODU.
 3. Náklady na dopravu nese ZÁKAZNÍK, pokud není v popisu nabídky produktů uvedeno jinak.
 4. V případě přepravy do zahraničí jsou náklady na dopravu a termín dodání dohodnuty individuálně. Zakoupené produkty zasíláme kurýrem DPD.

G. Reklamace a odstoupení od smlouvy (vrácení) ve vztazích se ZÁKAZNÍKY, kteří nejsou SPOTŘEBITELI (platí pro podnikatele).

 1. Tato část Pravidel platí pouze ve vztazích s KUPUJÍCÍMI, kteří nejsou SPOTŘEBITELI.
 2. Při vyzvednutí zásilky s objednanými produkty je ZÁKAZNÍK, který není SPOTŘEBITELEM, povinen zkontrolovat zásilku včas a způsobem přijatým pro takové zásilky. Pokud zjistí, že Produkt byl ztracen nebo poškozen během přepravy, je povinen provést veškeré úkony nezbytné ke stanovení odpovědnosti dopravce.
 3. Odpovědnost PRODÁVAJÍCÍHO vůči ZÁKAZNÍKOVI, který není SPOTŘEBITELEM, bez ohledu na její právní základ, je omezena - jak v rámci jednorázové reklamace, tak i pro všechny nároky celkem - do výše zaplacené ceny a nákladů na dodání dle uzavřené smlouvy. PRODÁVAJÍCÍ odpovídá ZÁKAZNÍKOVI, který není SPOTŘEBITELEM, pouze za typické škody předvídatelné v době uzavření smlouvy a neodpovídá za ušlý prospěch ZÁKAZNÍKOVI, který není SPOTŘEBITELEM.
 4. Veškeré spory vzniklé mezi Prodávajícím / Poskytovatelem služeb a ZÁKAZNÍKEM, který není SPOTŘEBITELEM, budou předloženy soudu příslušnému podle sídla PRODEJCE.
 5. Předpisy týkající se zásad záruky za vady a záruk za jakost - výše neuvedených - ve smlouvách s podnikateli jsou převzaty přímo ve znění přijatém v občanském zákoníku, § 556-581.

H. Právo odstoupit od smlouvy (VRÁCENÍ ZBOŽÍ) v případě prodeje na dálku za účasti SPOTŘEBITELE.

 1. Podle článku 27 zákona o právech spotřebitelů (Sbírka zákonů z roku 2014, položka 827) má SPOTŘEBITEL uzavřením "smlouvy na dálku" právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu - do 14 kalendářních dnů ode dne převzetí PRODUKTU (pokud se produkt skládá z mnoha položek, které jsou dodávány samostatně, v dávkách nebo po částech, lhůta začíná převzetím poslední položky, šarže nebo části, pokud smlouva spočívá v pravidelném dodávání Produktů po stanovenou dobu - od převzetí prvního z Produktů - nebo v případě služeb nebo smlouvy jiného charakteru - 14 dnů ode dne uzavření smlouvy, je-li však kupujícím SPOTŘEBITEL, má se za to, že dodání prodané věci kupujícímu je ze strany PRODÁVAJÍCÍHO svěřeno přepravci, pokud PRODÁVAJÍCÍ neměl žádný vliv na volbu dopravce kupujícím. smlouvy má SPOTŘEBITEL nárok na náhradu vynaložených nákladů. jiný než nejlevnější standardní způsob nabízený PRODEJCEM - PRODEJCE není povinen uhradit SPOTŘEBITELI dodatečné náklady nad rámec nejlevnější metody. Podmínkou dodržení lhůty je předložení prohlášení o odstoupení od smlouvy PRODÁVAJÍCÍMU v této lhůtě. Důležité je také prohlášení zaslané elektronicky - můžete použít hotový formulář (Prohlášení o odstoupení od smlouvy). Je-li prohlášení podáno v elektronické podobě, zašle PRODÁVAJÍCÍ neprodleně SPOTŘEBITELI na trvalém nosiči potvrzení o přijetí prohlášení o odstoupení od smlouvy.
 2. Po odeslání prohlášení je SPOTŘEBITEL povinen zaslat zpět na KORESPONDENČNÍ adresu uvedenou v údajích PRODÁVAJÍCÍHO do 14 kalendářních dnů (počítáno ode dne odeslání prohlášení o odstoupení od smlouvy) - pokud PRODÁVAJÍCÍ nenabídl vyzvednutí PRODUKTU sám. Pro dodržení lhůty je rozhodující datum odeslání zásilky.
 3. SPOTŘEBITEL je odpovědný za snížení hodnoty věci v důsledku jejího použití jiným způsobem, než je nezbytné pro zjištění povahy, vlastností a fungování věci.
 4. PRODÁVAJÍCÍ vrátí jím provedené platby do 14 kalendářních dnů, včetně nákladů na dodání zboží od PRODÁVAJÍCÍHO SPOTŘEBITELI. PRODEJCE však může pozdržet vrácení peněz, dokud nebude zboží vráceno nebo dokud spotřebitel nepředloží doklad o jeho vrácení - v závislosti na tom, která událost nastane dříve. PRODÁVAJÍCÍ vrátí platbu stejným způsobem platby, jaký použil SPOTŘEBITEL, pokud SPOTŘEBITEL výslovně nesouhlasil s jiným způsobem vrácení, který pro něj nepředstavuje žádné další náklady.
 5. Přímé náklady spojené s vrácením PRODUKTU PRODEJCI nese SPOTŘEBITEL (ZÁKAZNÍK).
 6. SPOTŘEBITEL není oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku v případech uvedených v příloze.
 7. PRODÁVAJÍCÍ nepřijímá zásilky zaslané "na dobírku". Zpětná zásilka by měla být řádně zabezpečena proti poškození při přepravě.

já Odpovědnost za záruku a záruku při prodeji se SPOTŘEBITELEM.

 1. PRODÁVAJÍCÍ je povinen dodat VÝROBEK, který je předmětem smlouvy - bez vad.
 2. Prodávající odpovídá v rámci záruky za fyzické vady, které existovaly v době, kdy nebezpečí přešlo na kupujícího, nebo které vznikly z příčiny, která je vlastní současně prodávané věci - po dobu 2 let.
 3. PRODÁVAJÍCÍ informuje, že v případě PRODUKTŮ, na které se vztahuje i záruka, jsou specifikována práva kupujícího a povinnosti ručitele v tomto ohledu a měly by být splněny v souladu s podmínkami stanovenými v ZÁRUČNÍ KNIZE. ZÁRUKA poskytnutá na prodaný PRODUKT je dodatečným právem a nevylučuje, neomezuje ani nepozastavuje práva SPOTŘEBITELE z odpovědnosti prodávajícího podle ustanovení o záruce za vady prodávané věci (článek 577 občanského zákoníku).
 4. Prodávající je zproštěn odpovědnosti ze záruky, pokud SPOTŘEBITEL o vadě věděl v době uzavření smlouvy.
 5. V případě vady nebo nesouladu dodaného VÝROBKU se smlouvou má SPOTŘEBITEL právo uplatnit reklamaci.
 6. Pro uplatnění reklamace doporučujeme, aby SPOTŘEBITEL vyplnil reklamační protokol (DrukReklamacyjny.doc), případně jinou formou popsal důvody reklamace a požadavky na odstranění vady a oznámení zaslal e-mailem nebo poštou na korespondenční adresu PRODEJCE uvedenou v hlavičce. Oznámení lze podávat také telefonicky nebo ústně.
 7. Vadný VÝROBEK - po dohodě s PRODÁVAJÍCÍM - je-li to možné a účelné - SPOTŘEBITEL, který uplatňuje práva ze záruky, je povinen na náklady PRODÁVAJÍCÍHO dodat věc na místo uvedené v kupní smlouvě, a není-li takové místo ve smlouvě uvedeno, - na místo, ve kterém byla věc doručena SPOTŘEBITELI. Pokud by vzhledem k druhu věci nebo způsobu její instalace bylo dodání věci ZÁKAZNÍKEM nadměrně obtížné, je ZÁKAZNÍK povinen dát věc k dispozici PRODEJCI v místě, kde se věc nachází.
 8. Má-li prodávaná věc vadu, může ZÁKAZNÍK podat prohlášení požadující snížení ceny nebo odstoupení od smlouvy, ledaže PRODÁVAJÍCÍ neprodleně a bez zbytečných obtíží kupujícímu vadnou věc vymění za bezvadnou nebo vadu odstraní. Toto omezení neplatí, pokud věc již byla vyměněna nebo opravena PRODEJCEM nebo PRODEJCE nesplnil povinnost vyměnit věc za bezvadnou nebo vadu odstranit.
 9. Je-li kupujícím SPOTŘEBITEL, může místo odstranění vady navržené prodávajícím požadovat, aby věc byla vyměněna za věc bezvadnou, nebo místo výměny věci požadovat odstranění vady, ledaže není možné uvést věc do souladu se smlouvou způsobem zvoleným kupujícím nebo by to vyžadovalo nepřiměřené náklady oproti tomu, co navrhuje prodávající. Při posuzování nadměrných nákladů se přihlíží k hodnotě bezvadné věci, druhu a významu zjištěné vady, jakož i k nepříjemnostem, kterým by byl kupující jinak vystaven.
 10. Snížená cena by měla zůstat v takovém poměru k ceně vyplývající ze smlouvy, v níž se hodnota vadné věci rovná hodnotě věci bez vady.
 11. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, jde-li o vadu nepodstatnou.
 12. Má-li prodávaná věc vadu, může kupující požadovat, aby byla věc vyměněna za věc bez vad nebo aby byla vada odstraněna. PRODÁVAJÍCÍ je povinen vyměnit vadnou věc za bezvadnou nebo odstranit vadu v přiměřené lhůtě, aniž by to kupujícímu způsobilo zbytečné obtíže. Prodávající může odmítnout vyhovět požadavku kupujícího, pokud není možné uvést vadnou věc do souladu se smlouvou způsobem zvoleným kupujícím nebo by to vyžadovalo nadměrné náklady ve srovnání s druhým možným způsobem uvedení do souladu se smlouvou. Je-li kupujícím podnikatel, může prodávající odmítnout výměnu věci za věc bez vad nebo odstranění vady i tehdy, když náklady na vyrovnání tohoto závazku převyšují cenu prodané věci.>
 13. PRODÁVAJÍCÍ reklamaci posoudí bez zbytečného odkladu. Nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne obdržení reklamace a o stavu reklamace bude informovat SPOTŘEBITELE písemně nebo e-mailem. Pokud je reklamace během této doby nezodpovězena, považuje se reklamace za přijatou.
 14. Po přijetí reklamace uhradí PRODÁVAJÍCÍ SPOTŘEBITELI náklady spojené s reklamací a vzniklé SPOTŘEBITELI. PRODÁVAJÍCÍ převede dlužnou částku SPOTŘEBITELI na bankovní účet nebo poštovní poukázkou.
 15. Pokud je přijetí reklamace spojeno s opravou nebo výměnou zboží - PRODEJCE zašle výrobek zpět SPOTŘEBITELI na vlastní náklady.

J. Zpracování a ochrana osobních údajů ZÁKAZNÍKA

 1. PRODÁVAJÍCÍ je správcem osobních údajů.
 2. Poskytnutí osobních údajů ZÁKAZNÍKEM je dobrovolné, avšak neposkytnutí osobních údajů uvedených v ZÁSADÁCH OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ, které jsou nezbytné k uzavření Kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování Elektronických služeb, může mít za následek nemožnost uzavření a realizace této smlouvy.
 3. Rozsah, účel a důvody zpracování osobních údajů ZÁKAZNÍKA POSKYTOVATELEM SLUŽEB jsou stanoveny v ZÁSADÁCH OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ, které tvoří přílohu 4 těchto PRAVIDEL. ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ naleznete zde.

K. Závěrečná ustanovení

 1. Smlouva se uzavírá v polštině a řídí se polským právem. Tato volba však nezbavuje spotřebitele ochrany, kterou mu poskytují ustanovení, která nelze smluvně vyloučit podle práva země, kde má spotřebitel obvyklé bydliště a podnikatel do této země směřuje svou činnost a smlouva spadá do rozsahu této činnosti.
 2. Obsah Pravidel je neustále k dispozici v záložce PRAVIDLA na webových stránkách Prodávajícího a Kupující si jej může kdykoliv zkopírovat a vytisknout. Obsah PRAVIDEL může být také kdykoli zaslán e-mailem nebo poštou na žádost ZÁKAZNÍKA. OBCHODNÍ PODMÍNKY spolu s přílohami jsou ZÁKAZNÍKŮM doručovány také přiložené k e-mailu potvrzujícímu objednávku a uzavření smlouvy.
 3. V záležitostech, na které se tato nařízení nevztahují, se použijí příslušná právní ustanovení, zejména:
 4. zákon ze dne 23. dubna 1964, občanský zákoník (Sbírka zákonů 1964 č. 16, položka 93, ve znění pozdějších předpisů);
 5. zákon ze dne 29. srpna 1997 o ochraně osobních údajů (Sbírka zákonů z roku 2002, č. 101, položka 926, ve znění pozdějších předpisů);
 6. zákon ze dne 18. července 2002 o poskytování elektronických služeb (Sbírka zákonů z roku 2013, položka 1422);
 7. Zákon ze dne 30. června 2000, zákon o průmyslovém vlastnictví (Sbírka zákonů z roku 2001, č. 49, položka 508, ve znění pozdějších předpisů);
 8. Zákon ze dne 4. února 1994 o autorském právu a právech s ním souvisejících (Sbírka zákonů z roku 2006, č. 90, položka 631, ve znění pozdějších předpisů),
 9. Zákon ze dne 30. května 2014 o právech spotřebitelů (Sbírka zákonů z roku 2014, položka 827)
 10. V případě, že PRAVIDLA obsahují ustanovení, která jsou v rozporu s výše uvedenými nebo jinými platnými předpisy v Polské republice - mají tato ustanovení přednost před zněním PRAVIDEL.
 11. Pokud bude některé z ustanovení těchto PRAVIDEL shledáno nezákonným, neplatným nebo jinak nevymahatelným v rozsahu stanoveném zákonem, bude v tomto ohledu vyloučeno. Ve zbývající oblasti působnosti zůstávají Nařízení v platnosti.
 12. Všechny názvy PRODUKTŮ nabízených k prodeji v INTERNETOVÉM OBCHODĚ se používají pro účely identifikace a mohou být chráněny a vyhrazeny podle ustanovení zákona o průmyslovém vlastnictví (Sbírka zákonů 2001 č. 49, položka 5081, ve znění pozdějších předpisů).
 13. Veškeré fotografie zveřejněné na WEBOVÝCH STRÁNKÁCH jsou chráněny na základě zákona ze dne 4. února 1994 o autorském právu a právech s ním souvisejících - (Sbírka zákonů 1994 č. 24 položka 83, ve znění pozdějších předpisů) - mají tvůrčí a individuální charakter. Nelze je kopírovat bez souhlasu správce webu.
 14. V případě sporů souvisejících s realizací uzavřené smlouvy se strany budou snažit spor vyřešit mimosoudní cestou rozhodčího řízení – včetně řešení sporu před mediátorem. Nedojde-li ke smírnému vyřešení sporu, bude soudem příslušným k řešení sporu obecný soud.
 15. V rámci povinnosti uvést mimosoudní způsoby vyřizování stížností a nápravy, jakož i pravidla přístupu k těmto postupům, vás tímto informujeme, že:
  a) Městský (poviat) spotřebitelský ombudsman pomáhá obyvatelům každého okresu a města s právy obyvatel. Spotřebitelé od něj mohou získat bezplatné poradenství nebo právní informace v záležitostech týkajících se jakéhokoli typu sporu s prodejcem nebo poskytovatelem služeb; bez ohledu na to, kde se nachází sídlo podnikatele. Někdy veřejný ochránce práv vystupuje u obchodníka jménem spotřebitele: prezentuje jeho nároky a aktuální právní stav a naznačuje správný způsob vyřízení stížnosti. Kromě toho poskytuje pomoc při přípravě žaloby a může se dokonce připojit k již probíhajícímu soudnímu řízení, aby jednala jménem spotřebitelů a v jejich prospěch;
  b) je možné postoupit věc stálému spotřebitelskému rozhodčímu soudu, tj. soudu rozhodujícímu v občanskoprávních sporech působícím při provinčních inspektorátech obchodní inspekce (WIIH) a na jejich pobočkách. Spotřebitelské rozhodčí soudy řeší spory mezi spotřebiteli a podnikateli, pokud vzniknou z uzavřené kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování služeb. K projednání případu je nutný souhlas obou stran sporu. Soud je složen z rozhodců jmenovaných jak zástupci podniků, tak spotřebiteli. Řízení před rozhodčím soudem je méně formalizované než řízení před státním soudem a jeho délka je také kratší. Je to také mnohem levnější, protože se neplatí žádný vstupní poplatek a jedinými náklady může být nutnost jmenovat odborníky. Kontaktní údaje stálých spotřebitelských rozhodčích soudů jsou k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro hospodářskou soutěž a ochranu spotřebitele na adrese: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;
  c) je možné obrátit se na mediaci. Probíhá u zemských inspektorátů obchodní inspekce – mediace mezi podnikatelem a spotřebitelem, zahájená na žádost spotřebitele nebo z moci úřední, je bezplatná (s výjimkou případných nákladů na posudky zadané znalci). Úkolem živnostenské inspekce je umožnit stranám smlouvy názorně a nezávisle prezentovat aktuální právní stav a případně navrhnout smírné řešení sporu. Mediátor stanoví stranám lhůtu k uzavření dohody. Je-li překročena nebo prohlásí-li alespoň jedna ze stran, že s takovým ukončením případu nesouhlasí, je mediace zastavena. Kontaktní údaje provinčních inspektorátů pro kontrolu obchodu jsou k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro hospodářskou soutěž a ochranu spotřebitele na adrese: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595
  d) získat bezplatnou pomoc při řešení sporu od Federace spotřebitelů prostřednictvím bezplatné spotřebitelské horké linky 800 007 707.
  Obsah bodů a), b) a c) výše byl převzat z webových stránek http://www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl
 16. Obsah příloh je nedílnou součástí těchto PRAVIDEL.

Příloha č. 1 k PŘEDPISŮM:

Informace o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy

Právo na odstoupení od smlouvy:

 • Máte právo odstoupit od této smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu.
 • Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 14 dnech ode dne, kdy vy nebo vámi určená třetí strana jiná než dopravce nabude zboží do fyzického držení.
 • Chcete-li uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, musíte nás o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovat jednoznačným prohlášením (např. dopisem zaslaným poštou, faxem nebo e-mailem).
 • Zadejte prosím své jméno, úplnou poštovní adresu a případně telefonní číslo, faxové číslo a e-mailovou adresu:
 • Můžete použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, ale není to povinné.
 • Formulář pro odstoupení od smlouvy nebo jakékoli jiné jednoznačné prohlášení můžete také vyplnit a odeslat elektronicky na našich webových stránkách [vložte prosím adresu webových stránek]. Pokud této možnosti využijete, zašleme vám obratem potvrzení o přijetí informace o odstoupení od smlouvy na trvalém nosiči (písemně nebo e-mailem).
 • Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, stačí, když nám před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy zašlete informaci o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy.

Důsledky odstoupení od smlouvy

 1. V případě odstoupení od této smlouvy vám vrátíme všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na doručení (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících z vámi zvoleného způsobu doručení, který je jiný než nejlevnější standardní způsob doručení, který nabízíme), a to neprodleně, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy jsme byli informováni o vašem rozhodnutí uplatnit právo na odstoupení od této smlouvy. Platbu vrátíme stejnými platebními metodami, které jste použili při původní transakci, pokud jste se výslovně nedohodli jinak; V žádném případě vám v důsledku této náhrady nevzniknou žádné poplatky.
 2. Vrácení peněz můžeme pozdržet, dokud zboží neobdržíme nebo dokud nám nebude poskytnut doklad o jeho vrácení, podle toho, co nastane dříve.
 3. Zašlete prosím zboží zpět nebo předejte na korespondenční adresu uvedenou v PRAVIDLECH, a to neprodleně, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy jste nás informovali o odstoupení od této smlouvy. Lhůta je dodržena, pokud zboží odešlete zpět před uplynutím lhůty 14 dnů.
 4. Přímé náklady na vrácení zboží ponesete vy. Jste odpovědní pouze za snížení hodnoty věcí, které vyplývají z jejich použití jiným způsobem, než bylo nutné k prokázání povahy, vlastností a fungování věcí.

SPOTŘEBITEL není oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku v následujících případech:

 1. smlouva o poskytování služeb, pokud podnikatel službu v plném rozsahu splnil s výslovným souhlasem spotřebitele, který byl před zahájením poskytování služby informován o tom, že po splnění služby podnikatelem ztrácí právo na odstoupení od smlouvy;
 2. smlouva, ve které cena nebo odměna závisí na výchylkách finančního trhu, které podnikatel nemůže ovlivnit a které mohou nastat před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;
 3. smlouva, jejímž předmětem služby je neprefabrikovaná věc, vyrobená podle specifikací spotřebitele nebo sloužící k uspokojení individuálních potřeb;
 4. u smlouvy, kdy předmětem služby je věc, která se rychle kazí nebo má krátkou trvanlivost;
 5. u smlouvy, kdy předmětem služby je věc dodávaná v zapečetěném obalu, kterou nelze po otevření obalu vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo hygienických důvodů, byl-li obal po dodání otevřen;
 6. u smlouvy, kdy předmětem služby jsou věci, které po dodání zůstávají vzhledem ke své povaze neoddělitelně spojeny s jinými věcmi;
 7. smlouva, jejímž předmětem služby jsou alkoholické nápoje, jejichž cena byla sjednána při uzavření kupní smlouvy a jejichž dodání se může uskutečnit až po 30 dnech a jejichž hodnota závisí na výchylkách trhu, které podnikatel nemůže ovlivnit;
 8. smlouva, ve které spotřebitel výslovně požádal podnikatele, aby se na něj dostavil za účelem neodkladné opravy nebo údržby. Poskytuje-li podnikatel jiné doplňkové služby, než které spotřebitel požaduje, nebo poskytuje-li jiné než náhradní díly nezbytné k opravě nebo údržbě, má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy ohledně doplňkových služeb nebo věcí;
 9. u smlouvy, kde jsou předmětem služby zvukové nebo obrazové záznamy nebo počítačový software dodávaný v zapečetěném obalu, pokud byl obal po doručení otevřen;
 10. smlouvy o dodávkách novin, periodik nebo časopisů, s výjimkou smluv o předplatném;
 11. smlouva uzavřená ve veřejné dražbě;
 12. smlouvy o nájmu budovy nebo prostor pro jiné než obytné účely, přepravu zboží, pronájem automobilů, stravování, volnočasové služby, pokud je ve smlouvě uveden den nebo doba poskytování služeb;
 13. smlouvy o dodávce digitálního obsahu, které nejsou zaznamenány na hmotném nosiči, pokud plnění bylo započato s výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a po informování podnikatele o ztrátě práva na odstoupení od smlouvy.

Příloha č. 2 – Vzor prohlášení o odstoupení od smlouvy.docx

Příloha č. 3 - Vzor reklamačního formuláře.docx

Příloha 4 – Vzorový formulář pro vrácení produktu.pdf

Příloha č. 5 - Vzor Formulář pro výměnu produktu.pdf

Volitelný

Vozík

Gratulujeme! Vaše objednávka má nárok na dopravu zdarma Jste ||částka|| pryč od dopravy zdarma.
Nejsou k dispozici žádné další produkty ke koupi