Αυτό το site έχει περιορισμένη υποστήριξη για το πρόγραμμα περιήγησής σας. Σας συνιστούμε αλλαγή σε Edge, Chrome, Safari, ή Firefox.
Συγχαρητήρια! Η παραγγελία σας πληροί τις προϋποθέσεις για δωρεάν αποστολή Είστε | Ταμειατότητα μακριά από δωρεάν αποστολή.

Μυστικότητα

ΜΥΣΤΙΚΌΤΗΤΑ


Το παρόν έγγραφο καθορίζει τις αρχές και τους σκοπούς της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με:

Αποτελεσματική σπ. z o.o. sp. ια.
με έδρα το Siemiatycze στο ul. Wierzbowa 8, 17-300 Siemiatycze,
Τηλ. (48) 535-718-817, ηλεκτρονική διεύθυνση: info@effiki.com

 1. Ορισμοί
  1. GDPR - Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ.
  2. Κατάστημα – ηλεκτρονικό κατάστημα www.effiki.com, που διευθύνεται από την Effiki. <liEffiki/My - Ευτύχη σπ. z o.o. sp. ια. με έδρα το Siemiatycze στο ul. Wierzbowa 8, 17-300 Siemiatycze, καταχωρισμένο στο μητρώο επιχειρηματιών του εθνικού μητρώου δικαστηρίων με αριθμό KRS 0000797678, NIP 5441539475, REGON 380182080· τηλέφωνο: (48) 535-718-817, e-mail: info@effiki.com ·
  3. Πελάτης/Χρήστης/Εσείς/Εσείς – ένα φυσικό πρόσωπο που χρησιμοποιεί το Κατάστημα, συμπεριλαμβανομένης ιδίως της αποστολής ερωτήματος στο Κατάστημα, της πραγματοποίησης αγοράς, της επικοινωνίας με το Κατάστημα.
  4. Όροι και Προϋποθέσεις – οι όροι και οι προϋποθέσεις του καταστήματος που βρίσκεται στον effiki.com/pl/regulamin σύνδεσμο.
  5. προσωπικά δεδομένα - πληροφορίες σχετικά με ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου·
  6. υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα - το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνος ή από κοινού με άλλους, καθορίζει τους σκοπούς και τα μέσα της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
  7. Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα - πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.
 2. Υπεύθυνος επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων:
  Διαχειριστής των προσωπικών δεδομένων του Πελάτη είναι η Effiki sp. z o.o. sp. ια. με έδρα το Siemiatycze στο ul. Wierzbowa 8, 17-300 Siemiatycze, καταχωρισμένο στο μητρώο επιχειρηματιών του εθνικού μητρώου δικαστηρίων με αριθμό KRS 0000797678, NIP 5441539475, REGON 380182080·

 3. Το πεδίο εφαρμογής, ο σκοπός και οι λόγοι επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων από τον Διαχειριστή.
  Σε σχέση με τη σύναψη και την εκτέλεση συμβάσεων για την πώληση των προϊόντων μας, απαιτούμε από εσάς να παρέχετε τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα: όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Παρακάτω παρουσιάζουμε τους λεπτομερείς σκοπούς και τη νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που αναφέρονται παραπάνω.


  Λπ. Σκοποί επεξεργασίας Νομική βάση
  1 Εκτέλεση της σύμβασης πώλησης προϊόντων που προσφέρονται από το Κατάστημα. Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση μιας σύμβασης μεταξύ εσάς και εμάς, συμπεριλαμβανομένης της εκπλήρωσης των παραγγελιών (Art. Άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) β RODO).
  2 Παρουσίαση εμπορικής προσφοράς ή ενημερωτικού υλικού σχετικά με το προϊόν που σας ενδιαφέρει. Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση βημάτων πριν ή σε σχέση με τη σύναψη σύμβασης (άρθ. 6 μόλις. 1 λιτ. β RODO).
  3 Δημιουργία λογαριασμού στο Store και χρήση των δυνατοτήτων του. Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με τη δημιουργία και διατήρηση λογαριασμού στο Κατάστημα (συμπεριλαμβανομένης της υποβολής παραγγελιών χωρίς την ανάγκη συμπλήρωσης εντύπων κάθε φορά) (άρθ. Άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) β GDPR) και με βάση το έννομο συμφέρον μας, που συνίσταται στην ανάγκη διασφάλισης της επικοινωνίας με τους Χρήστες του Καταστήματος (άρθ. 6 μόλις. 1 λιτ. στ ΠΑΡΑΣΤΆΣΕΙΣ).
  4 Χειρισμός παραπόνων. Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας που απορρέουν από τη διαδικασία υποβολής παραπόνων σχετικά με τη σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ εσάς και εμάς (άρθ. Άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) β ΓΚΠΔ) και το έννομο συμφέρον μας για την αξιολόγηση καταγγελιών, τη διαχείριση εγγράφων καταγγελιών (άρθρο 6 μόλις. 1 λιτ. στ ΠΑΡΑΣΤΆΣΕΙΣ).
  5 Αποστολή εμπορικών πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένου του μάρκετινγκ και του ενημερωτικού δελτίου, που περιέχουν πληροφορίες σχετικά με προϊόντα, προωθητικές ενέργειες και εκδηλώσεις που διοργανώνει η EFFIKI.

  Το έννομο συμφέρον μας (άρθ. 6 μόλις. 1 λιτ. στ ΠΑΡΑΣΤΆΣΕΙΣ) – tj. άμεσο μάρκετινγκ προϊόντων και υπηρεσιών.

  Βάσει ξεχωριστών νομικών διατάξεων, επιλεγμένες μορφές επικοινωνίας μάρκετινγκ, όπως SMS/MMS ή e-mail, ενδέχεται να απαιτούν τη συγκατάθεσή σας.

  6 Εάν υπάρχουν, ενδέχεται να θεμελιώσουμε, να ασκήσουμε ή να υπερασπιστούμε νομικές αξιώσεις.

  Το έννομο συμφέρον μας (άρθ. 6 μόλις. 1 λιτ. στ ΠΑΡΑΣΤΆΣΕΙΣ).

  7 Για να συμμορφωθούμε με τις νομικές μας υποχρεώσεις (π.χ. από τον λογιστικό νόμο ή τους φορολογικούς κανονισμούς). Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με νομική υποχρέωση στην οποία υποκείμεθα (άρθ. 6 μόλις. 1 λιτ. γ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ).
  8 «Λίστα δώρων» – παροχή της λειτουργικότητας του Καταστήματος, που συνίσταται στη δυνατότητα ενός συγκεκριμένου Χρήστη να δημιουργήσει μια λίστα των προϊόντων μας, η οποία στη συνέχεια θα διαβιβαστεί σε τρίτους προκειμένου να προτείνει σε αυτά τα άτομα την αγορά συγκεκριμένων προϊόντων (δώρων) για μια συγκεκριμένη περίσταση.

  Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του Χρήστη που δημιουργεί τη λίστα δώρων είναι απαραίτητη για την παροχή της υπηρεσίας με τη μορφή της λειτουργίας "λίστα δώρων" στον Χρήστη (άρθ. Άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) β RODO).

  Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των προσώπων στα οποία πρόκειται να δοθεί ο κατάλογος δώρων ή των προσωπικών δεδομένων του προσώπου που πρόκειται να λάβει αυτά τα δώρα βασίζεται στο έννομο συμφέρον μας, το οποίο συνίσταται στην ανάγκη να καταστεί δυνατή η εκτέλεση της σύμβασης μαζί σας, αντικείμενο της οποίας είναι η λειτουργία της λίστας δώρων (άρθ. 6 μόλις. 1 λιτ. στ) σε σχέση με σύμφωνα με το άρθ. Άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) β RODO ).


  Η Effiki μπορεί επίσης να επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα με τη μορφή της ημερομηνίας γέννησής σας. Αυτό συμβαίνει εάν εισαγάγετε την ημερομηνία γέννησής σας στη φόρμα παραγγελίας, ώστε να μπορέσουμε να σας στείλουμε ένα δώρο στα γενέθλιά σας.

  Στην ιστοσελίδα του Καταστήματός μας, σας παρέχουμε μια φόρμα επικοινωνίας. Σε σχέση με τη διαχείριση των ερωτημάτων που υποβάλλονται από εσάς χρησιμοποιώντας αυτήν τη φόρμα, επεξεργαζόμαστε τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα σας: όνομα και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η νομική βάση αυτής της επεξεργασίας είναι το άρθρο. 6 μόλις. 1 λιτ. β ΓΚΠΔ, δηλαδή η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση μιας σύμβασης (δηλ. χειρισμός του ερωτήματος).

  Η Effiki επεξεργάζεται επίσης τα προσωπικά σας δεδομένα με τη μορφή της διεύθυνσης IP του υπολογιστή σας. Αυτό πραγματοποιείται όταν επιθυμείτε να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο από εμάς, καθώς και όταν χρησιμοποιείτε το OnLine Chat. Το εργαλείο OnLine Chat που χρησιμοποιείται στο Κατάστημά μας σας παρέχει τη δυνατότητα να έχετε μια άμεση συνομιλία μαζί μας σε σχέση με τα προϊόντα που προσφέρει το Κατάστημα. Η νομική βάση αυτής της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι το άρθρο. 6 μόλις. 1 λιτ. β RODO – tj. Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για να λάβουμε μέτρα πριν ή σε σχέση με τη σύναψη σύμβασης. Με τη βοήθεια του εργαλείου OnLine Chat, η Effiki μπορεί επίσης να επεξεργαστεί δεδομένα με τη μορφή της διεύθυνσης IP του υπολογιστή σας και του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε και της τοποθεσίας σας. Η νομική βάση αυτής της επεξεργασίας αυτών των δεδομένων είναι το έννομο συμφέρον μας να παρέχουμε εξυπηρέτηση πελατών σε πραγματικό χρόνο, ιδίως για να σας παρέχουμε τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τα Προϊόντα και να επιλέγουμε την κατάλληλη γλώσσα για την εν λόγω επικοινωνία.

  Η Effiki μπορεί επίσης να επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα που σχετίζονται με τις επισκέψεις σας στα προφίλ κοινωνικής δικτύωσης της Effiki (Facebook, Instagram, Pinterest). Αυτά τα δεδομένα μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία μόνο σε σχέση με τη διατήρηση του προφίλ, συμπεριλαμβανομένου του σκοπού της ενημέρωσης των Χρηστών σχετικά με τη δραστηριότητα του Διαχειριστή και της προώθησης διαφόρων τύπων εκδηλώσεων, υπηρεσιών και προϊόντων, καθώς και για το σκοπό της επικοινωνίας με τους Χρήστες μέσω λειτουργιών που διατίθενται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τον υπεύθυνο επεξεργασίας για τον σκοπό αυτό είναι το έννομο συμφέρον του (άρθ. 6 μόλις. 1 λιτ. f GDPR) που συνίσταται στην προώθηση του δικού του εμπορικού σήματος και στην οικοδόμηση και διατήρηση μιας κοινότητας που σχετίζεται με το εμπορικό σήμα.

  Λόγω του γεγονότος ότι η Effiki σας παρέχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία "λίστα δώρων", χάρη στην οποία μπορείτε να δημιουργήσετε μια ειδική λίστα των προϊόντων μας που εσείς ή τα άτομα που υποδεικνύονται από εσάς θα θέλατε να λάβετε, η Effiki μπορεί να επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα του ατόμου που δημιούργησε τη λίστα δώρων (δηλ. όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), άτομα που θα λάβουν μια λίστα δώρων, ώστε στη συνέχεια να μπορούν να κάνουν τις δικές τους αγορές (π.χ. διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αυτών των προσώπων) και τα προσωπικά δεδομένα του προσώπου που πρόκειται να λάβει τα δώρα (π.χ. όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).


 4. Αποδέκτες προσωπικών δεδομένων.
  Τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται η Effiki θα διατίθενται σε περιορισμένο αριθμό αποδεκτών. Οι παραλήπτες των προσωπικών σας δεδομένων μπορεί να είναι αξιόπιστοι πάροχοι υπηρεσιών ή υπεργολάβοι μας – π.χ. εταιρείες ταχυμεταφορών, ταχυδρομικοί φορείς, φορείς που παρέχουν υπηρεσίες συντήρησης της ιστοσελίδας του Καταστήματος, που παρέχουν υποστήριξη και λειτουργία των εργαλείων και συστημάτων ΤΠΕ μας, φορείς που παρέχουν αναλυτικές υπηρεσίες που σχετίζονται με τη λειτουργία της ιστοσελίδας του Καταστήματος, φορείς πληρωμών, φορείς που παρέχουν συνεχείς νομικές και λογιστικές υπηρεσίες. Η Effiki μπορεί να υποχρεωθεί να μεταφέρει τα προσωπικά σας δεδομένα βάσει υποχρεωτικών διατάξεων του νόμου, συμπεριλαμβανομένου του αιτήματος εξουσιοδοτημένων δικαστηρίων, δημόσιων αρχών ή άλλων φορέων.

 5. Μεταφορά δεδομένων εκτός του ΕΟΧ.
  Ο Υπεύθυνος επεξεργασίας μπορεί να μεταφέρει τα προσωπικά σας δεδομένα σε παραλήπτες που βρίσκονται εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Οι όροι αυτής της μεταφοράς δεδομένων θα διασφαλίζονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του GDPR.

 6. Περίοδος αποθήκευσης προσωπικών δεδομένων.
  Η περίοδος αποθήκευσης των προσωπικών σας δεδομένων εξαρτάται από τον σκοπό για τον οποίο τα δεδομένα σας υποβάλλονται σε επεξεργασία.
  • τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία για τους σκοπούς της εκτέλεσης της σύμβασης μαζί σας, συμπεριλαμβανομένων των σκοπών πραγματοποίησης αγορών από εσάς στο Κατάστημά μας, θα υποβάλλονται σε επεξεργασία για την περίοδο που απαιτείται για την εκτέλεση της σύμβασης.
  • τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία για τους σκοπούς της διατήρησης και εξυπηρέτησης του λογαριασμού σας στο Κατάστημα, θα υποβάλλονται σε επεξεργασία μέχρι την παραίτησή σας από τον λογαριασμό χρήστη στο Κατάστημά μας, αλλά όχι για την περίοδο που απαιτείται για την εκτέλεση της συμφωνίας που σχετίζεται με τον λογαριασμό.
  • Τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία με σκοπό την παροχή του ενημερωτικού δελτίου μας θα υποβάλλονται σε επεξεργασία έως ότου καταργήσετε την εγγραφή σας από το ενημερωτικό δελτίο, τερματίσετε την έκδοσή του ή αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας, αντίστοιχα.
  • Προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία για τους σκοπούς της συμμόρφωσής μας με τις υποχρεώσεις μας βάσει του νόμου (π.χ. από τον Λογιστικό Νόμο ή τους φορολογικούς κανονισμούς), θα επεξεργαστούμε για την περίοδο που προκύπτει από τέτοιες διατάξεις (π.χ. για σκοπούς χρέωσης, τα δεδομένα σας θα αποθηκευτούν για 5 χρόνια από το τέλος του ημερολογιακού έτους κατά το οποίο έληξε ο φόρος που σχετίζεται με την παραγγελία ή τη συναλλαγή).
  • Προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία για τους σκοπούς των νόμιμων συμφερόντων μας, συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα: διεξάγοντας επικοινωνία μάρκετινγκ, θα επεξεργαστούμε για την περίοδο ύπαρξης έννομου συμφέροντος, εκτός εάν ασκήσετε το δικαίωμά σας και αντιταχθείτε στην επεξεργασία αυτών των δεδομένων για σκοπούς μάρκετινγκ.
  • προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία για την υλοποίηση των εννόμων συμφερόντων μας εκτός από αυτά που αναφέρονται παραπάνω, δηλ. τη δημιουργία και επιδίωξη αξιώσεων ή την υπεράσπιση έναντι αξιώσεων, την απάντηση στις ερωτήσεις, τα παράπονα ή τα αιτήματά σας, καθώς και την τήρηση στατιστικών στοιχείων σχετικά με τη χρήση της ιστοσελίδας μας από εσάς, θα επεξεργαστούμε για την περίοδο ύπαρξης του έννομου συμφέροντός μας (ιδίως μέχρι τη λήξη της περιόδου παραγραφής αξιώσεων), εκτός εάν ασκήσετε το δικαίωμά σας και αντιταχθείτε στην εν λόγω επεξεργασία προσωπικών δεδομένων λόγω της ιδιαίτερη κατάσταση και δεν θα είμαστε σε θέση να αποδείξουμε την ύπαρξη επιτακτικών νόμιμων λόγων για την επεξεργασία αυτών των δεδομένων που υπερισχύουν των δικαιωμάτων σας ή τους λόγους για τη θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.

  Μπορούμε να παρατείνουμε τις προαναφερθείσες περιόδους επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων κατά την περίοδο παραγραφής των αξιώσεών σας ή των αξιώσεών μας, εάν η επεξεργασία αυτών των δεδομένων είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση ή την επιδίωξη αξιώσεων, καθώς και για την υπεράσπιση έναντι τέτοιων αξιώσεων.

 7. Τα δικαιώματά σας.
  Στις περιπτώσεις που καθορίζονται στον ΓΚΠΔ, έχετε το δικαίωμα:
  • το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα,
  • το δικαίωμα διόρθωσης των προσωπικών δεδομένων (όταν τα δεδομένα είναι εσφαλμένα ή ελλιπή),
  • το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή προσωπικών δεδομένων (όταν τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν, όταν αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων σας, όταν αντιτίθεστε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, όταν τα δεδομένα σας υποβάλλονται σε παράνομη επεξεργασία, όταν τα δεδομένα πρέπει να διαγραφούν προκειμένου να συμμορφωθούν με υποχρέωση που απορρέει από νομική διάταξη),
  • το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (όταν τα δεδομένα είναι εσφαλμένα – μπορείτε να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας δεδομένων για χρονικό διάστημα που επιτρέπει την επαλήθευση των δεδομένων· όταν τα δεδομένα σας θα υποβληθούν σε επεξεργασία παράνομα, αλλά δεν θέλετε να διαγραφούν· όταν δεν χρειαζόμαστε πλέον τα δεδομένα σας, αλλά μπορεί να τα χρειαστείτε για να υπερασπιστείτε ή να διεκδικήσετε αξιώσεις· όταν αντιτίθεστε στην επεξεργασία των δεδομένων σας – έως ότου διαπιστωθεί ότι η αν οι νόμιμοι λόγοι μας υπερισχύουν εκείνων της ένστασης),
  • το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
  • στ. το δικαίωμα διαβίβασης των προσωπικών σας δεδομένων (όταν η επεξεργασία των δεδομένων σας βασίζεται στη συγκατάθεσή σας ή σε σύμβαση που έχει συναφθεί μαζί σας και όταν η επεξεργασία αυτή πραγματοποιείται με αυτοματοποιημένα μέσα).

  Με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων και των περιορισμών που προβλέπονται στον GDPR: α) εάν η επεξεργασία δεδομένων βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, μπορείτε να την ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή, γεγονός που δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα της επεξεργασίας δεδομένων που πραγματοποιήθηκε πριν από την ανάκληση της συγκατάθεσης, β) εάν η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων βασίζεται στη λεγόμενη «συγκατάθεση». έννομο συμφέρον, έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ανά πάσα στιγμή για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας.

  Μπορείτε να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα αποστέλλοντας κατάλληλη δήλωση που προσδιορίζει ένα τέτοιο αίτημα στην ακόλουθη διεύθυνση: ul. Wierzbowa 8, 17-300 Siemiatycze ή μέσω e-mail: privacy@effiki.com.

  Έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή (άρθ. 77 GDPR) – Πρόεδρος του Γραφείου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ul. Stawki 2, 00-193 Βαρσοβία. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στον δικτυακό τόπο του Γραφείου.

 8. Μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
  Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω των καναλιών μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Instagram, Pinterest). Για παράδειγμα, εάν μας στείλετε ένα μήνυμα ή δημοσιεύσετε κάτι στα κανάλια κοινωνικών μέσων μας, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες στο μήνυμα ή την ανάρτησή σας για να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με ένα θέμα για το οποίο έχετε επικοινωνήσει μαζί μας μέσω του καναλιού κοινωνικών μέσων που χρησιμοποιήσατε. Ωστόσο, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι μια ανάρτηση σε ένα δημόσιο κανάλι κοινωνικών μέσων μπορεί να διαβαστεί από οποιονδήποτε. Λάβετε υπόψη ότι δεν πρέπει να συμπεριλάβετε ευαίσθητες πληροφορίες (όπως πληροφορίες σχετικά με τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τις πολιτικές απόψεις, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή την υγεία σας) στην ανάρτηση ή το μήνυμά σας. Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τους σκοπούς, το πεδίο εφαρμογής και τη χρήση των δεδομένων σας από τα προαναφερθέντα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα δικαιώματά σας σχετικά με αυτό και τις ρυθμίσεις απορρήτου σας μπορείτε να βρείτε στους ακόλουθους ιστότοπους:


  Ο ιστότοπος του Store περιέχει συνδέσμους προς κανάλια κοινωνικών μέσων. Δεν χρησιμοποιούμε τυποποιημένα plug-ins για την προστασία των δεδομένων των πελατών μας όταν επισκέπτονται τον ιστότοπό μας. Χρησιμοποιούμε συνδέσμους HTML ενσωματωμένους στη σελίδα που σας επιτρέπουν να μοιράζεστε πληροφορίες στα κανάλια κοινωνικών μέσων. Η ενσωμάτωση συνδέσμων εμποδίζει την άμεση σύνδεση με τους διακομιστές των καναλιών κοινωνικών μέσων κατά την πρόσβαση στον ιστότοπο από τον ιστότοπό μας. Κάνοντας κλικ σε ένα από τα κουμπιά ανοίγει ένα παράθυρο και ανακατευθύνεται ο χρήστης στη σωστή σελίδα, όπου – αφού συνδεθείτε – μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά "Μου αρέσει" ή "Κοινή χρήση".

 9. Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων.
  Διασφαλίζουμε ότι λαμβάνονται τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας, της ακεραιότητας και της συνέχειας της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Μόνο εξουσιοδοτημένα άτομα έχουν πρόσβαση στα δεδομένα σας και μόνο στο βαθμό που είναι απαραίτητο για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Λαμβάνουμε τη δέουσα μέριμνα για να διασφαλίσουμε ότι οι υπεργολάβοι και οι προμηθευτές μας εφαρμόζουν επίσης τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας κατά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

 10. Πολιτική cookie.

  Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί cookies.

  Τι είναι τα cookies;

  Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στη μνήμη του υπολογιστή σας. Τα cookies έχουν ποικίλες λειτουργίες, m.in. βοηθούν στην προσαρμογή του περιεχομένου του ιστότοπου στις ρυθμίσεις υπολογιστή που επιλέγει ο χρήστης, θυμούνται την προτιμώμενη εμφάνιση του ιστότοπου, το καθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς, διασφαλίζουν ότι ο χρήστης εκτελεί διάφορα βήματα (π.χ. προσθέστε ένα προϊόν, κάντε μια αγορά στο ηλεκτρονικό κατάστημα). Τα cookies που αποθηκεύονται στις συσκευές του χρήστη μπορούν να προέρχονται τόσο από τον ιστότοπο στον οποίο έχει πρόσβαση ο χρήστης, όσο και από τους διακομιστές των ιστότοπων στους οποίους αναφέρονται οι σελίδες που επισκέπτεστε, π.χ. Google, YouTube ή ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης όπως το Facebook, το Twitter και άλλοι.

  Όσον αφορά το χρόνο αποθήκευσης των cookies στη συσκευή του χρήστη, μπορούν να χωριστούν σε δύο τύπους αρχείων: cookies περιόδου λειτουργίας - αποθηκεύονται στη συσκευή του χρήστη μέχρι το τέλος της περιόδου λειτουργίας του λογισμικού που χρησιμοποιείται για την περιήγηση σε ιστότοπους (δηλ. πρόγραμμα περιήγησης) και μόνιμα cookies - αποθηκεύονται στη συσκευή του χρήστη κατά τη διάρκεια της περιόδου λειτουργίας ενός συγκεκριμένου προγράμματος περιήγησης, καθώς και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μετά το τέλος μιας δεδομένης περιόδου σύνδεσης. Ο τερματισμός μιας περιόδου λειτουργίας του προγράμματος περιήγησης ή η απενεργοποίηση της συσκευής σας δεν τα διαγράφει από τη συσκευή σας. Χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση των ρυθμίσεων ή των προτιμήσεών σας και, ως εκ τούτου, m.in, για να διασφαλιστεί ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο άνετα στην επόμενη επίσκεψή σας. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα cookies και τον τρόπο λειτουργίας τους μπορείτε να βρείτε π.χ. στις http://www.aboutcookies.org

  Τροποποίηση ρυθμίσεων cookie:

  Σε πολλές περιπτώσεις, τα προγράμματα περιήγησης που χρησιμοποιούνται από τους χρήστες επιτρέπουν την αποθήκευση cookies στη συσκευή του χρήστη από προεπιλογή. Ωστόσο, κάθε χρήστης μπορεί να αλλάξει τις ρυθμίσεις για τα cookies στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιεί, συμπεριλαμβανομένης της πλήρους απενεργοποίησης της δυνατότητας αποθήκευσής τους. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες και τις μεθόδους χειρισμού των cookies είναι διαθέσιμες στις ρυθμίσεις λογισμικού ενός συγκεκριμένου προγράμματος περιήγησης ιστού.

  Παρακάτω υποδεικνύουμε τρόπους απενεργοποίησης ή αλλαγής των ρυθμίσεων για τα πιο δημοφιλή προγράμματα περιήγησης ιστού:
  α) Google Chrome - οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του Google Chrome επιτρέπουν την αποθήκευση cookie. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις:
  • στην επάνω δεξιά γωνία, κάντε κλικ στο "Περισσότερα" και επιλέξτε την επιλογή "Ρυθμίσεις".
  • κάντε κλικ στο "Για προχωρημένους" στο κάτω μέρος της σελίδας.
  • στην ενότητα "Απόρρητο και ρυθμίσεις", επιλέξτε την επιλογή "Ρυθμίσεις περιεχομένου".
  • επιλέξτε τις επιθυμητές ρυθμίσεις.
  • για να κάνετε ειδικές ρυθμίσεις για έναν συγκεκριμένο ιστότοπο, πρέπει να προσθέσετε διευθύνσεις ιστότοπου στις ενότητες "Αποκλεισμός", "Εκκαθάριση κατά το κλείσιμο", "Να επιτρέπεται.
  • Οι αλλαγές αποθηκεύονται αυτόματα όταν τις κάνετε.
  β) Microsoft Internet Explorer - Οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του Microsoft Internet Explorer επιτρέπουν την αποθήκευση cookies, αλλά αποκλείουν αρχεία που ενδέχεται να προέρχονται από ιστότοπους που δεν εφαρμόζουν την πολιτική απορρήτου. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις:
  • κάντε κλικ στο μενού "Εργαλεία" και επιλέξτε "Επιλογές Internet".
  • επιλέξτε την καρτέλα "Απόρρητο".
  • κάντε κλικ στο "Για προχωρημένους" και επιλέξτε τις επιθυμητές ρυθμίσεις.
  • Για να κάνετε ειδικές ρυθμίσεις για μια δεδομένη υπηρεσία, κάντε κλικ στο "Ιστότοποι" και, στη συνέχεια, προσθέστε τις διευθύνσεις ιστότοπων που μπορούν να αποθηκεύουν cookies ("Να επιτρέπεται") ή να αποκλείουν ("Αποκλεισμός").
  γ) Mozilla Firefox - οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του Mozilla Firefox επιτρέπουν την αποθήκευση cookies. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις:
  • κάντε κλικ στο μενού "Εργαλεία" (σε άλλες εκδόσεις: κάντε κλικ στο κουμπί "Firefox") και επιλέξτε "Επιλογές".
  • στη συνέχεια, επιλέξτε την καρτέλα "Απόρρητο και ασφάλεια" και επιλέξτε τις επιθυμητές ρυθμίσεις.
  • για να κάνετε ειδικές ρυθμίσεις για έναν συγκεκριμένο ιστότοπο, κάντε κλικ στο "Εξαιρέσεις" και επιλέξτε τις δικές σας ρυθμίσεις για ιστότοπους.
  • επιβεβαιώστε τις αλλαγές χρησιμοποιώντας το κουμπί "OK".
  d) Opera - οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης Opera επιτρέπουν την αποθήκευση cookies. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις:
  • κάντε κλικ στο "λογότυπο Opera", επιλέξτε "Ρυθμίσεις" και, στη συνέχεια, "Απόρρητο και ασφάλεια".
  • Επιλέξτε τις ρυθμίσεις που θέλετε.
  • για να κάνετε ειδικές ρυθμίσεις για μια δεδομένη υπηρεσία, κάντε κλικ στο "Διαχείριση εξαιρέσεων" και, στη συνέχεια, εισαγάγετε τις επιθυμητές ρυθμίσεις.
  • επιβεβαιώστε τις αλλαγές χρησιμοποιώντας το κουμπί "Τέλος".
  e) Safari - οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης Safari επιτρέπουν την αποθήκευση cookies. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις:
  • στο μενού "Safari", επιλέξτε την επιλογή "Προτιμήσεις".
  • κάντε κλικ στο εικονίδιο "Απόρρητο".
  • Επιλέξτε τις ρυθμίσεις που θέλετε.
  • Για να κάνετε ειδικές ρυθμίσεις για έναν συγκεκριμένο ιστότοπο, κάντε κλικ στο "Λεπτομέρειες" και επιλέξτε τις δικές σας ρυθμίσεις για ιστότοπους.
  Εάν δεν συμφωνείτε με την εγκατάσταση τερματικού εξοπλισμού στο τηλέφωνα, υπολογιστές, φορητούς υπολογιστές) cookies, κάντε τις κατάλληλες αλλαγές στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας. Εάν δεν εισαγάγετε κατάλληλους περιορισμούς ή εξαιρέσεις στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε, συμφωνείτε με τη χρήση των τρεχουσών (συμπεριλαμβανομένων των προεπιλεγμένων) ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησης και με την αποθήκευση cookies.Προαιρετικός

Καροτσάκι

Συγχαρητήρια! Η παραγγελία σας πληροί τις προϋποθέσεις για δωρεάν αποστολή Είστε | Ταμειατότητα μακριά από δωρεάν αποστολή.
Δεν υπάρχουν άλλα προϊόντα διαθέσιμα για αγορά.