이 사이트는 귀하의 브라우저를 제한적으로 지원합니다. Edge, Chrome, Safari 또는 Firefox로 전환하는 것이 좋습니다.
축하합니다! 귀하의 주문은 무료 배송 대상입니다 당신은있다 ||금액|| 무료 배송에서 멀리 떨어져 있습니다.

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI


Niniejszy dokument określa zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych przez:

에피 키 sp. Z o.o. Sp. K.
Z siedzibąw Siemiatyczach przy ul. Wierzbowej 8, 17-300 Siemiatycze,
전화. (48) 535-718-817, 이메일: Info@effiki.com

 1. Definicje
  1. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
  2. Sklep - sklep internetowy www.effiki.com , Prowadzony przez Effiki;
  3. Klient/Użytkownik/Ty/Państwo - osoba fizyczna korzystająca ze Sklepu, w tym w szczególności wysyłająca zapytanie do Sklepu, dokonująca zakupu, kontaktująca siir ze Sklepem;
  4. Regulamin - regulamin sklepu znajdujący siępod linkie m effiki.com/pl/regulamin;
  5. Dane osobowe - informacje o didalkofikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej ("mo osobie, której dane dane dotyczo); można noetybo fietyzaśno Identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychicznι, ekonomicznι, kultub społecznąol neezbol;
  6. 관리자 danych osobowych - osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposobobobby przetwarzania danych osobych;
  7. Przetwarzanie, pezanie danie, luzaniz granzawywanie, pezwanie dwanie porzawywanie, lueza jak zbieryzanie Usuwanie lub niszczenie.
 2. 관리자 danych osobowych:
  관리자 danych osobowych Klienta jest spółka Effiki sp. Z o.o. Sp. K. z siedzibąw Siemiatyczach przy ul. Wierzbowej 8, 17-300 Siemiatycze, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000797678, NIP 5441539475, REGON 380182080;

 3. Zakres, cel oraz podstawy przetwarzania przez Administratora Państwa danych osobowych.
  W związku z zawieraniem oraz wykonywaniem umów sprzedaży naszych produktów, wymagamy od Państwa podania następujących danych osobowych: imiir, nazwisko, adres, numer telefonu, 이메일. Poniżej przedstawiamy szczegółowe cele oraz podstawy prawne przetwarzania przez nas wskazanych powyżej Państwa danych osobowych.


  Lp. Cele przetwarzania 포드 스타와 프라 우나
  1 Wykonanie umowy sprzedaży produktów oferowanych przez Sklep. Przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji umowy pomiędzy nami a Państwem, w tym realizacji zamówień (예술. 6 ust.1 조명. B RODO).
  2 Przedstawienie oferty handlowej lub materałów informacyjnych dotyczących interesującego Państwa produktu. Przetwarzanie jest niezbędne dla podjęcia działań przed lub w związku z zawarciem umowy (예술. 6 정욕. 1리터 B RODO).
  3 Utworzenie konta w Sklepie i korzystanie z jego funkcjonalności. Przetwarzanie jest niezbędne dla świadczenia usług związanych z założeniem zonta w Sklepie (w tym do składania zamówień bez konieczności każdorazowego wyłniania formarzy) (예술) (예술. 6 ust.1 조명. B RODO) oraz na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na konieczności zapewnienia komunikacji z Użytkownikami Sklepu (예술. 6 정욕. 1리터 F RODO).
  4 Obsługiwanie reklamacji. Przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji naszych obowiązków wynikających z producury reklamacyjnej dotyczącej zawartej pomiędzy Państwem a Nami (예술. 6 ust.1 조명. B RODO) oraz nasz prawnie uzasadniony interes polegający na ocenie reklamacji, zarządzaniu dokumentacjol reklamacyjną( 예술. 6 정욕. 1리터 F RODO).
  5 Przesyłanie Państwu informacji handlowych, w tym marketingowych oraz newsletter'a, zawierających informacje o produktach, promocjach i wydarzeniach는 any przez EFFIKI를 조직합니다.

  Nasz prawnie uzasadniony interes (예술. 6 정욕. 1리터 F RODO) - tj. 마케팅 bezpośredni produktów i usług.

  Na podstawie odrębnych przepisów prawa wybrane formy komunikacji marketingowej, takie jak: SMS/MMS czy 이메일 mogąwymagać uzyskania Państwa zgody.

  6 Ewentualne ustalania lub dochodzenia przez nas roszczeń lub rozpatrywanie i obrona prized takimi roszczeniami.

  Nasz prawnie uzasadniony interes (예술. 6 정욕. 1리터 F RODO).

  7 Wywiązywanie siir przez nas z obowiązków wynikających z przepisów prawa (np. Z ustawy o rachunkowości lub przepisów podatkowych). Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego (예술. 6 정욕. 1리터 C RODO).
  8 "Lista prezentów"-zapewnienie funkcjonalności Sklepu polegającej na możliwości stworzez danego Użytkownika listy naszych produktów, któw byna przlonzetecbom lonch zonch zonch

  Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika tworzącego listabed prezentów jest niezbędne dla świadczenia na rzecz danego Użytkownika usługi w postaci funkcji "lista preszentów" (예술. 6 ust.1 조명. B RODO).

  Przetwarzanie danych osobowych osób, którym lista prezentów ma ma być przekazana lub danych osobych osobby, któma te prezententy otrzymać opiera sienna podrawie nazo nazonomo 6 정욕. 1리터 F) w zw. Z 예술. 6 ust.1 조명. B RODO ).


  Effiki mogąrównież przetwarzać Państwa dane osobowe w postaci Państwa daty urodzenia. Następuje to, jeżeli w conformarzu zamówienia wpisząPaństwo swojądatę urodzenia, dzięki czemu w dniu Państwa urodzin, będziemy mogli wysłać Państwu upominek.

  Na stronie internetowej naszego Sklepu udostępniamy Państwu formarz kontaktowy. W związku z obsługązapytań składanych przez Państwa za pomoctego formarza, przetwarzamy następujące Państwa dane osobowe: imiir oraz adres 이메일. Podstawąprawnątakiego przetwarzania jest art. 6 정욕. 1리터 B RODO, czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy (tj. Obsługi zapytania).

  Effiki przetwarzająrówniież Państwa dane osobowe w postaci IP Państwa komputera. Następuje to w sytuacji, w której wyrażąPaństwo chęć otrzymywania od nas newsletter'a, jak równiezji korzystania przez Państz OnLine Chat. Narzędzie OnLine Chat stosowane w naszlepie zapewnia Państwu możliwość bezpośredniej konwersacji z nami w związkku z oferowanymi przez Sklep produktami. Podstawąprawnątakiego przetwarzania danych osobowych jest art. 6 정욕. 1리터 B RODO - tj. Przetwarzanie jest niezbędne dla podjęcia działań przed lub w związku z zawarciem umowy. Za pomocąnarzędzia OnLine Chat, Effiki przetwarzać mogąrównieżd dane w postaci IP Państwa komputera oraz używanej przezz Państwa przeglądarki oraz Państwa lokalizacji. Podstawa prawnątakiego przetwarzania tych jest nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na umożliwieniu obsługi klienta w czasie realyni, w szegczezzebólnoid informywdukziekziekziekyziekjiekjiekieki zieki zi ziekjieci chi chi chi chi chi noyi wnoyi ci ci ci ci ci ci w

  Effiki mogąprzetwarzać również Państwa dane osobowe, związane z odwiedzaniem przez Państwa profili Effiki prowadzonych w mediłecznościowch (Facebook, Instagram, Pinterest). Dane te mogąbyć przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w w celu informowania Użytokci o Administratoraz prodzajaju nokyżwydarzw Ucki pokzo, cele takzuz Podstawąprawnąprzetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (예술. 6 정욕. 1리터 F RODO) polegający na promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z markąol.

  W związku z tym, że Effi zapewniająPaństwu możliwość skorzystania z funkcji "lista prezentów" dzięki czemong Państwo specalna listd nasziocho prozoez przoez by. Imiir, nazwisko, adres, numer telefonu, adres 이메일), osób, które otrzymająlistated prezentów, tak aby potem mogły dokonać zakupów (tj. Adres 이메일 tych osób) oraz dane osobowe osobby, która prezenty ma otrzymać (tj. Zatwierdzić zmiany za pomocąprzycisku "Gotowe".


 4. E) Safari - domyślne ustawienia przeglądarki Safari zezwalajong na przechowywanie plików 쿠키.
  Aby zmienić ustawienia należy: W 메뉴 "Safari" wybrać opcjpp "Preferencje"; Kliknąć ikonpp "Prywatność"; Zaznaczyć żądane ustawienia;

 5. Aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy kliknąć w "Szczegóły" i wybrać własne ustawienia dla witryn.
  Jeżeli nie wyrażająPaństwo zgody na instalowanie na Państwach urządzeniach końcowych (tj. Telefonach, komputerach, laptopach) plików 쿠키, prosimmy o dokanie stosownych zmian w ustawieniach Państwa przeglądarki.

 6. Brak wprowadzenia przez Państwa stosownych ograniczeń lub wyłączeń w wykorzystywanej przezez Państwa przeglądarce oznacza zgodench na stosowanie aktualnych (w tym domyślnych) uplay) ukies wanie wanese wanese wanese wan kies wan wanese wanie wanie wanie 촉위와 kwanie panie panie panese papapkies kiphume
  Informujemy, że ograniczenia w stosowania plików 쿠키 mogol wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Sklepu.
  • Jakich 쿠키 używamy i dlaczego?
  • Korzystanie przez nas z niektórych plików 쿠키 jest niezbędne dla umożliwienia Państwu poruszania siirp po stronie internetowej Sklepu i optymalnego korzystania z niej, niej, np.
  • Dostęp do treści zastrzeżonych dla użytkowników zarejestrowanych.
  • Używamy także funkcjonalnych plików 쿠키 PrestaShop - [uniklany numer] do zapisywania informacji umożliwiających dostosowanie strony internetowej Sklepu do potrzeb i i użkowników, np. Do zapamiętania precowanego języka lub waluty, zapamiętania zawartości koszyka lub faktu, że użytkypełnił już wcześniej kwestionariusze. Pliki te przechowywane sąna Państwa urządzeniu końcowym przez 20 dni.
  • Korzystamy z sesyjnych plików PHP SES SID, przechowywanych na Państwa urządzeniu do czasu zakończenia sesji przeglądania lub zamknięcia przeągdarki. Pliki te umożliwiająprzekazywanie parametrów między kolejnymi odwiedzanymi podstronami.
  • Wykorzystujemy równieżpliki dotyczące zapisu do 뉴스 레터, tj. NewsletCookie (przechowywany przez 30 dni) oraz pliki umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony naszego Sklepu (przechowywane 1 godz.

  730 dni), tj.

 7. 플리 키 쿠키 _ ga, _ gid, _ gat.
  Effiki korzystająrówniieżz cookie_ue.
  • 10 개의 plik cookie instaluje siir na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej nasząąąąstroninternetową, która zaakceptowała "klauzulę cookie".
  • Dzięki temu plikowi, jeżeli Użytkownik wciągu 30 kolejnych dni odwiedzi naszol stronæ, nie wyświetli mu siir w tym czasie ponownie "klauzula cookie".
  • Effiki korzystająz Google Analytics, usługi analizowania usług internetowych, oferowanej przez Google LLC.
  • ("구글").
  • Google Analytics wykorzystuje 쿠키, które umożliwiająanaliz?korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej.
  • Dzięki uzyskanym za pomocąGoogle Analytics statystykom możemy poprawiać nasząofertico i uczynić jąbardziej interesująącądla Państwa jako użytkowników.

  Więcej informacji na temat zasad działania Google Analytics, w tym na temat zasad, na jakich Google Analytics zbiera i przetwarza dane znajdąPaństwo na stronie internetowej o adresie: https://www.google.com/analytics/terms/pl.html, A także w oświadczeniu o ochronie danych osobowych znajdującym siir na stronie: https://policies.google.com/privacy?hl=pl& ; Gl = de. W szczególności prosimmy o zapoznanie sired w zakładką" Jak Google wykorzystuje dane gromadzone podczas korzystania z witryn i aplikacjjji naszzych partnerów ", która znajduje siir na stronie www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/. MogąPaństwo zapobiec pobieraniu danych uzyskanch przez pliki cookie i odnoszących siirdo Państwa sposobu korzystania ze strony internetowej (łącznie z adresem IP) przaini Google, takżwzonch darzench przeprjeong przaini, Google https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

  Effiki korzystająz programu OnLine Chat, który opiera swoje działanie na następujących plikach 쿠키: livechatpro (przechowywany 3 dni) - plik nizbędny do podpodzymymywania po zevo, w momenkize pryi precholeprai zil z z z zil. Zmiany w Polityce prywatności

  Wszelkie przyszłe zmiany w naszej Polityce prywatności będąpublikowane na tej stronie internetowej. Z tego względu należy okresowo przeglądać jąpod kątem zmian w naszej Polityce prywatności. Wersja: 25 maja 2018; aktualizacja w dniu 29 sierpnia 2018

선택

카트

축하합니다! 귀하의 주문은 무료 배송 대상입니다 당신은있다 ||금액|| 무료 배송에서 멀리 떨어져 있습니다.
더 이상 구매할 수 있는 제품이 없습니다.