Deze site heeft beperkte ondersteuning voor uw browser. We raden aan om over te schakelen naar Edge, Chrome, Safari of Firefox.
Gefeliciteerd! Jouw bestelling komt in aanmerking voor gratis versturing U bent ||bedrag|| weg van gratis verzending.

Privacybeleid

PRIVACY


In dit document worden de beginselen en doeleinden uiteengezet van de verwerking van persoonsgegevens door:

Effiki sp. z o.o.
met statutaire zetel te Siemiatycze te ul. Wierzbowa 8, 17-300 Siemiatycze,
Tel. (48) 535-718-817, e-mail: info@effiki.com

 1. Definities
  1. AVG - Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG;
  2. Winkel – online winkel www.effiki.com, gerund door Effiki sp. z o.o., statutair gevestigd te Siemiatycze te ul. Wierzbowa 8, 17-300 Siemiatycze, ingeschreven in het register van ondernemers van het nationale gerechtelijk register onder KRS-nummer 0001005847, NIP 5441539475, REGON 380182080, met een aandelenkapitaal van 27.000 PLN; telefoon: (48) 535-718-817, e-mail: info@effiki.com ;
  3. Klant/Gebruiker/U/U – een natuurlijke persoon die gebruik maakt van de Shop, met inbegrip van met name het sturen van een vraag naar de Shop, het doen van een aankoop, het contacteren van de Shop;
  4. Algemene voorwaarden – de algemene voorwaarden van de winkel die zich op de effiki.com/pl/regulamin link bevindt;
  5. persoonsgegevens - informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ("betrokkene"); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon;
  6. voor de verwerking van persoonsgegevens - de natuurlijke persoon of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of het andere orgaan die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt;
  7. Verwerking van persoonsgegevens - een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.
 2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens:
  De beheerder van de persoonsgegevens van de Klant is Effiki sp. z o.o., statutair gevestigd te Siemiatycze te ul. Wierzbowa 8, 17-300 Siemiatycze, ingeschreven in het register van ondernemers van het nationale gerechtelijk register onder KRS-nummer 0001005847, NIP 5441539475, REGON 380182080, met een aandelenkapitaal van 27.000 PLN;

 3. De omvang, het doel en de grondslagen voor de verwerking van uw persoonsgegevens door de Verwerkingsverantwoordelijke.
  In verband met het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten voor de verkoop van onze producten, vragen wij u de volgende persoonsgegevens te verstrekken: naam, achternaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres. Hieronder presenteren wij de hierboven vermelde gedetailleerde doeleinden en rechtsgronden voor onze verwerking van uw persoonsgegevens.


  Langspeelplaat. Doeleinden van de verwerking Rechtsgrondslag
  1 Uitvoering van de overeenkomst voor de verkoop van producten die door de winkel worden aangeboden. De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en ons, met inbegrip van de uitvoering van bestellingen (art. Artikel 6, lid 1, onder a) b RODO).
  2 Presentatie van een commerciële aanbieding of informatiemateriaal over het product waarin u geïnteresseerd bent. De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van stappen voorafgaand aan of in verband met het sluiten van een overeenkomst (art. Artikel 6, lid 1 1 verlicht. b RODO).
  3 Een account aanmaken in de Store en de functies ervan gebruiken. De verwerking is noodzakelijk voor het verlenen van diensten in verband met het aanmaken en onderhouden van een account in de winkel (inclusief het plaatsen van bestellingen zonder dat u telkens formulieren hoeft in te vullen) (art. Artikel 6, lid 1, onder a) b AVG) en op basis van ons gerechtvaardigd belang, bestaande uit de noodzaak om de communicatie met de gebruikers van de Store te waarborgen (art. Artikel 6, lid 1 1 verlicht. f SHOWS).
  4 Het afhandelen van klachten. De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van onze verplichtingen die voortvloeien uit de klachtenprocedure met betrekking tot de overeenkomst tussen u en ons (art. Artikel 6, lid 1, onder a) b AVG) en ons gerechtvaardigd belang bij het beoordelen van klachten, het beheren van klachtendocumentatie (art. Artikel 6, lid 1 1 verlicht. f SHOWS).
  5 Het verzenden van commerciële informatie, waaronder marketing en nieuwsbrief, met informatie over producten, promoties en evenementen georganiseerd door EFFIKI.

  Ons gerechtvaardigd belang (art. Artikel 6, lid 1 1 verlicht. f SHOWS) – tj. direct marketing van producten en diensten.

  Op basis van afzonderlijke wettelijke bepalingen kan voor bepaalde vormen van marketingcommunicatie, zoals sms/mms of e-mail, uw toestemming vereist zijn.

  6 Indien van toepassing, kunnen we juridische claims vaststellen, uitoefenen of verdedigen.

  Ons gerechtvaardigd belang (art. Artikel 6, lid 1 1 verlicht. f SHOWS).

  7 Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bijv. van de boekhoudwet of fiscale regelgeving). De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust (art. Artikel 6, lid 1 1 verlicht. c SHOWS).
  8 "Cadeaulijst" – het aanbieden van de functionaliteit van de Winkel, bestaande uit de mogelijkheid voor een bepaalde Gebruiker om een lijst van onze producten aan te maken, die vervolgens aan derden wordt doorgegeven om deze personen de aankoop van specifieke producten (geschenken) voor een specifieke gelegenheid voor te stellen.

  De verwerking van de persoonsgegevens van de gebruiker die de cadeaulijst aanmaakt, is noodzakelijk voor de levering van de dienst in de vorm van de functie "cadeaulijst" aan de gebruiker (art. Artikel 6, lid 1, onder a) b RODO).

  De verwerking van persoonsgegevens van personen aan wie de geschenkenlijst moet worden gegeven of persoonsgegevens van de persoon die deze geschenken in ontvangst moet nemen, is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang, dat bestaat uit de noodzaak om de uitvoering van het contract met u mogelijk te maken, met als onderwerp de werking van de geschenkenlijst (art. Artikel 6, lid 1 1 verlicht. f) in verband met in overeenstemming met art. Artikel 6, lid 1, onder a) b RODO ).


  Effiki kan uw persoonsgegevens ook verwerken in de vorm van uw geboortedatum. Dit gebeurt als je je geboortedatum invult in het bestelformulier zodat we je een cadeau kunnen sturen op je verjaardag.

  Op de website van onze Store stellen wij u een contactformulier ter beschikking. In verband met de afhandeling van aanvragen die u via dit formulier indient, verwerken wij de volgende persoonsgegevens van u: naam en e-mailadres. De wettelijke basis voor deze verwerking is art. Artikel 6, lid 1 1 verlicht. b AVG, d.w.z. de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst (d.w.z. het afhandelen van de query).

  Effiki verwerkt uw persoonsgegevens ook in de vorm van het IP-adres van uw computer. Dit gebeurt wanneer u de nieuwsbrief van ons wenst te ontvangen, evenals wanneer u gebruik maakt van OnLine Chat. De OnLine Chat tool die in onze winkel wordt gebruikt, biedt u de mogelijkheid om een rechtstreeks gesprek met ons te voeren in verband met de producten die door de winkel worden aangeboden. De wettelijke basis voor deze verwerking van persoonsgegevens is art. Artikel 6, lid 1 1 verlicht. b RODO – tj. De verwerking is noodzakelijk voor ons om stappen te ondernemen voorafgaand aan of in verband met het aangaan van een contract. Met behulp van de OnLine Chat-tool kan Effiki ook gegevens verwerken in de vorm van het IP-adres van uw computer en de browser die u gebruikt en uw locatie. De wettelijke basis voor deze verwerking van deze gegevens is ons gerechtvaardigd belang om de klantenservice in realtime te bieden, in het bijzonder om u de nodige informatie over de Producten te verstrekken en om de juiste taal voor dergelijke communicatie te selecteren.

  Effiki kan ook uw persoonsgegevens verwerken met betrekking tot uw bezoeken aan de sociale mediaprofielen van Effiki (Facebook, Instagram, Pinterest). Dergelijke gegevens mogen alleen worden verwerkt in verband met het onderhouden van het profiel, onder meer om Gebruikers te informeren over de activiteiten van de Beheerder en om verschillende soorten evenementen, diensten en producten te promoten, evenals om met Gebruikers te communiceren via functionaliteiten die beschikbaar zijn op sociale media. De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens door de verwerkingsverantwoordelijke voor dit doel is zijn gerechtvaardigde belang (art. Artikel 6, lid 1 1 verlicht. f AVG) bestaande uit het promoten van het eigen merk en het opbouwen en onderhouden van een gemeenschap die met het merk is verbonden.

  Vanwege het feit dat Effiki u de mogelijkheid biedt om de functie "cadeaulijst" te gebruiken, waardoor u een speciale lijst kunt maken van onze producten die u of door u aangegeven personen zou willen ontvangen, kan Effiki de persoonsgegevens verwerken van de persoon die de cadeaulijst heeft gemaakt (d.w.z. naam, achternaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres), mensen die een lijst met geschenken ontvangen, zodat ze vervolgens hun eigen aankopen kunnen doen (d.w.z. e-mailadres van deze personen) en de persoonsgegevens van de persoon die de geschenken in ontvangst zal nemen (d.w.z. naam, achternaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres).


 4. Ontvangers van persoonsgegevens.
  De persoonsgegevens die door Effiki worden verwerkt, worden ter beschikking gesteld aan een beperkt aantal ontvangers. De ontvangers van uw persoonsgegevens kunnen onze vertrouwde dienstverleners of onderaannemers zijn, bijv. koeriersbedrijven, postbedrijven, entiteiten die onderhoudsdiensten verlenen voor de website van de Shop, ondersteuning bieden en werking van onze ICT-tools en -systemen, entiteiten die analytische diensten verlenen met betrekking tot de werking van de website van de Shop, betalingsoperatoren, entiteiten die doorlopende juridische en boekhoudkundige diensten verlenen. Effiki kan verplicht zijn om uw persoonsgegevens door te geven op basis van dwingende wettelijke bepalingen, onder meer op verzoek van bevoegde rechtbanken, overheidsinstanties of andere instellingen.

 5. Doorgifte van gegevens buiten de EER.
  De Verwerkingsverantwoordelijke kan uw persoonsgegevens doorgeven aan ontvangers die zich buiten de Europese Economische Ruimte (EER) bevinden. De voorwaarden voor een dergelijke gegevensoverdracht worden beveiligd in overeenstemming met de vereisten van de AVG.

 6. Bewaartermijn van persoonsgegevens.
  De bewaartermijn van uw persoonsgegevens is afhankelijk van het doel waarvoor uw gegevens worden verwerkt.
  • persoonsgegevens die worden verwerkt met het oog op de uitvoering van het contract met u, inclusief het doen van aankopen die u in onze Store hebt gedaan, worden verwerkt gedurende de periode die nodig is om het contract uit te voeren;
  • persoonsgegevens die worden verwerkt met het oog op het onderhouden en onderhouden van uw account in de Store, worden verwerkt totdat u het gebruikersaccount in onze Store opzegt, maar niet voor de periode die nodig is om de overeenkomst met betrekking tot het account uit te voeren;
  • persoonsgegevens die worden verwerkt met het oog op het verzenden van onze nieuwsbrief worden verwerkt totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief, de uitgifte ervan beëindigt of bezwaar maakt tegen de verwerking van uw gegevens;
  • persoonsgegevens die worden verwerkt om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bijv. boekhoudkundige wet of fiscale regelgeving), verwerken wij voor de periode die voortvloeit uit dergelijke bepalingen (bijv. voor factureringsdoeleinden worden uw gegevens bewaard gedurende 5 jaar vanaf het einde van het kalenderjaar waarin de belasting met betrekking tot de bestelling of transactie is verstreken);
  • Persoonsgegevens die worden verwerkt voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen, waaronder bijvoorbeeld: het uitvoeren van marketingcommunicatie, zullen wij verwerken voor de duur van het bestaan van een gerechtvaardigd belang, tenzij u uw recht uitoefent en bezwaar maakt tegen de verwerking van deze gegevens voor marketingdoeleinden;
  • persoonsgegevens die worden verwerkt voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen, andere dan de hierboven genoemde, d.w.z. het instellen en nastreven van claims of het verdedigen tegen claims, het beantwoorden van uw vragen, klachten of verzoeken, evenals het bijhouden van statistieken met betrekking tot het gebruik van onze website door u, zullen wij verwerken voor de duur van ons gerechtvaardigd belang (in het bijzonder tot het verstrijken van de verjaringstermijn voor claims), tenzij u uw recht uitoefent en bezwaar maakt tegen een dergelijke verwerking van persoonsgegevens vanwege uw in een bepaalde situatie, en wij zullen niet in staat zijn om het bestaan van dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking van deze gegevens aan te tonen die zwaarder wegen dan uw rechten, of de gronden voor de vaststelling, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen.

  We kunnen de bovengenoemde termijnen voor de verwerking van persoonsgegevens verlengen met de verjaringstermijn van uw of onze claims, als de verwerking van dergelijke gegevens noodzakelijk is om claims in te stellen of in te stellen, en om ons tegen dergelijke claims te verdedigen.

 7. Uw rechten.
  In de gevallen die in de AVG worden genoemd, hebt u het recht om:
  • het recht op toegang tot persoonsgegevens,
  • het recht op rectificatie van persoonsgegevens (wanneer de gegevens onjuist of onvolledig zijn),
  • het recht om te verzoeken om verwijdering van persoonsgegevens (wanneer de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld; wanneer u uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens intrekt; wanneer u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens; wanneer uw gegevens onrechtmatig worden verwerkt; wanneer de gegevens moeten worden verwijderd om te voldoen aan een verplichting die voortvloeit uit een wettelijke bepaling),
  • het recht op beperking van de verwerking van persoonsgegevens (wanneer de gegevens onjuist zijn – u kunt verzoeken om beperking van de gegevensverwerking voor een periode die de verificatie van de gegevens mogelijk maakt; wanneer uw gegevens onrechtmatig worden verwerkt, maar u niet wilt dat ze worden verwijderd; wanneer we uw gegevens niet langer nodig hebben, maar u ze mogelijk nodig heeft om u te verdedigen of claims in te stellen; wanneer u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw gegevens – totdat wordt vastgesteld dat de of onze gerechtvaardigde gronden zwaarder wegen dan die van het bezwaar),
  • het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens,
  • f. het recht om uw persoonsgegevens over te dragen (wanneer de verwerking van uw gegevens is gebaseerd op uw toestemming of een met u gesloten contract en wanneer deze verwerking wordt uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedés).

  Behoudens de uitzonderingen en beperkingen waarin de AVG voorziet: a) als de gegevensverwerking is gebaseerd op uw toestemming, kunt u deze te allen tijde intrekken, wat geen invloed heeft op de rechtmatigheid van de gegevensverwerking die vóór de intrekking van de toestemming heeft plaatsgevonden, b) als de verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op de zogenaamde "toestemming". Gerechtvaardigd belang, u hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die verband houden met uw specifieke situatie.

  U kunt deze rechten uitoefenen door een passende verklaring met vermelding van een dergelijk verzoek te sturen naar het volgende adres: ul. Wierzbowa 8, 17-300 Siemiatycze of per e-mail: privacy@effiki.com.

  U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit (art. 77 AVG) – Voorzitter van het Bureau voor de bescherming van persoonsgegevens, ul. Stawki 2, 00-193 Warschau. Meer informatie is beschikbaar op de website van het Bureau.

 8. Sociale media.
  U kunt ook contact met ons opnemen via onze social media kanalen (Facebook, Instagram, Pinterest). Als u ons bijvoorbeeld een bericht stuurt of iets plaatst op onze socialemediakanalen, kunnen we de informatie in uw bericht of bericht gebruiken om contact met u op te nemen over een kwestie waarover u contact met ons hebt opgenomen via het socialemediakanaal dat u hebt gebruikt. U moet zich er echter van bewust zijn dat een bericht op een openbaar social media-kanaal door iedereen kan worden gelezen. Houd er rekening mee dat u geen gevoelige informatie (zoals informatie over uw ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of filosofische overtuigingen of gezondheid) in uw bericht of bericht mag opnemen. Gedetailleerde informatie over de doeleinden, de omvang en het gebruik van uw gegevens door de bovengenoemde sociale media, uw rechten in dit verband en uw privacy-instellingen vindt u op de volgende websites:


  De website van de Store bevat links naar social media kanalen. Wij gebruiken geen standaard plug-ins om de gegevens van onze klanten te beschermen wanneer zij onze website bezoeken. We gebruiken HTML-links die in de pagina zijn ingesloten en waarmee u informatie kunt delen op sociale mediakanalen. Het insluiten van links verhindert een directe verbinding met de servers van de sociale mediakanalen bij het oproepen van de website vanaf onze website. Door op een van de knoppen te klikken, wordt een venster geopend en wordt de gebruiker doorgestuurd naar de juiste pagina, waar u – na inloggen – de knoppen "Vind ik leuk" of "Delen" kunt gebruiken.

 9. Beveiliging van persoonsgegevens.
  Wij zorgen ervoor dat passende technische en organisatorische maatregelen worden genomen om de vertrouwelijkheid, integriteit en continuïteit van de verwerking van uw persoonsgegevens te waarborgen. Alleen bevoegde personen hebben toegang tot uw gegevens en alleen voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van hun taken. Wij zorgen ervoor dat ook onze onderaannemers en leveranciers passende beveiligingsmaatregelen treffen wanneer zij uw persoonsgegevens verwerken.

 10. Cookiebeleid.

  Onze website maakt gebruik van cookies.

  Wat zijn cookies?

  Cookies zijn kleine tekstbestanden die in het geheugen van uw computer worden opgeslagen. Cookies hebben verschillende functies, m.in. ze helpen om de inhoud van de website aan te passen aan de door de gebruiker gekozen computerinstellingen, ze onthouden het gewenste uiterlijk van de website, de ingestelde lettergrootte, zorgen ervoor dat de gebruiker verschillende stappen uitvoert (bijv. een artikel toe te voegen, een aankoop te doen in de online winkel). Cookies die op de apparaten van de gebruiker worden opgeslagen, kunnen zowel afkomstig zijn van de website die de gebruiker bezoekt, als van de servers van de websites waarnaar de bezochte pagina's verwijzen, bijv. Google, YouTube of sociale netwerksites zoals Facebook, Twitter en anderen.

  Wat betreft de tijd dat cookies op het apparaat van de gebruiker worden opgeslagen, kunnen ze worden onderverdeeld in twee soorten bestanden: sessiecookies - opgeslagen op het apparaat van de gebruiker tot het einde van de sessie van de software die wordt gebruikt om op websites te surfen (d.w.z. browser) en permanente cookies - opgeslagen op het apparaat van de gebruiker tijdens de sessie van een bepaalde browser, evenals gedurende een bepaalde periode na het einde van een bepaalde sessie. Als u een browsersessie beëindigt of uw apparaat uitschakelt, worden ze niet van uw apparaat verwijderd. Ze worden gebruikt om uw instellingen of voorkeuren op te slaan en zo m.in ervoor te zorgen dat u de website bij uw volgende bezoek comfortabel kunt gebruiken. Gedetailleerde informatie over cookies en hoe ze werken, vindt u bijv. op http://www.aboutcookies.org

  Wijziging van cookie-instellingen:

  In veel gevallen staan de browsers die door gebruikers worden gebruikt toe dat cookies standaard op het apparaat van de gebruiker worden opgeslagen. Elke gebruiker kan echter de instellingen voor cookies wijzigen in de browser die hij gebruikt, inclusief het volledig uitschakelen van de mogelijkheid om ze op te slaan. Gedetailleerde informatie over de mogelijkheden en methoden voor het omgaan met cookies is beschikbaar in de software-instellingen van een bepaalde webbrowser.

  Hieronder geven we manieren aan om de instellingen voor de meest populaire webbrowsers uit te schakelen of te wijzigen:
  a) Google Chrome - de standaardinstellingen van Google Chrome staan toe dat cookies worden opgeslagen. Om de instellingen te wijzigen:
  • klik in de rechterbovenhoek op "Meer" en selecteer de optie "Instellingen";
  • klik op "Geavanceerd" onderaan de pagina;
  • in het gedeelte 'Privacy en instellingen' selecteert u de optie 'Instellingen voor inhoud';
  • selecteer de gewenste instellingen;
  • om speciale instellingen voor een bepaalde site te maken, moet u websiteadressen toevoegen in de secties "Blokkeren", "Wissen bij afsluiten", "Toestaan;
  • Wijzigingen worden automatisch opgeslagen wanneer u ze aanbrengt.
  b) Microsoft Internet Explorer - De standaardinstellingen van Microsoft Internet Explorer staan de opslag van cookies toe, maar blokkeren bestanden die afkomstig kunnen zijn van websites die het privacybeleid niet toepassen. Om de instellingen te wijzigen:
  • klik op het menu "Extra" en selecteer "Internetopties";
  • selecteer het tabblad "Privacy";
  • klik op "Geavanceerd" en selecteer de gewenste instellingen;
  • Om speciale instellingen voor een bepaalde dienst te maken, klikt u op "Sites" en voegt u vervolgens de adressen toe van websites die cookies kunnen opslaan ("Toestaan") of uitsluiten ("Blokkeren").
  c) Mozilla Firefox - de standaardinstellingen van Mozilla Firefox staan toe dat cookies worden opgeslagen. Om de instellingen te wijzigen:
  • klik op het menu "Extra" (in andere versies: klik op de knop "Firefox") en selecteer "Opties";
  • selecteer vervolgens het tabblad "Privacy en beveiliging" en selecteer de gewenste instellingen;
  • om speciale instellingen voor een bepaalde website te maken, klikt u op "Uitzonderingen" en kiest u uw eigen instellingen voor websites;
  • bevestig de wijzigingen met de knop "OK".
  d) Opera - de standaardinstellingen van de Opera-browser staan toe dat cookies worden opgeslagen. Om de instellingen te wijzigen:
  • klik op het "Opera-logo", selecteer de optie "Instellingen" en vervolgens op "Privacy en beveiliging";
  • Selecteer de gewenste instellingen.
  • om speciale instellingen voor een bepaalde dienst te maken, klikt u op "Uitzonderingen beheren" en voert u vervolgens de gewenste instellingen in;
  • bevestig de wijzigingen met de knop "Gereed".
  e) Safari - de standaardinstellingen van de Safari-browser staan toe dat cookies worden opgeslagen. Om de instellingen te wijzigen:
  • selecteer in het menu "Safari" de optie "Voorkeuren";
  • klik op het pictogram "Privacy";
  • Selecteer de gewenste instellingen.
  • Om speciale instellingen voor een bepaalde website te maken, klikt u op "Details" en kiest u uw eigen instellingen voor websites.
  Als u niet akkoord gaat met de installatie van eindapparatuur op uw telefoons, computers, laptops) cookies, breng dan de nodige wijzigingen aan in uw browserinstellingen. Als u geen passende beperkingen of uitsluitingen invoert in de browser die u gebruikt, gaat u akkoord met het gebruik van de huidige (inclusief standaard) browserinstellingen en met het opslaan van cookies. Houd er rekening mee dat beperkingen op het gebruik van cookies van invloed kunnen zijn op sommige functionaliteiten die beschikbaar zijn op de website van de Store.

  Welke cookies gebruiken we en waarom?

  Ons gebruik van sommige cookies is noodzakelijk om u in staat te stellen door de website van de winkel te navigeren en deze optimaal te gebruiken, bijv. Toegang tot inhoud beperkt tot geregistreerde gebruikers.

  • We gebruiken ook functionele PrestaShop-cookies – [uniek nummer] om informatie op te slaan die ons in staat stelt de website van de winkel aan te passen aan de behoeften en voorkeuren van gebruikers, bijv. Om uw voorkeurstaal of valuta te onthouden, om de inhoud van uw winkelwagentje te onthouden, of het feit dat u al vragenlijsten hebt ingevuld. Deze cookies worden gedurende 20 dagen op uw apparaat opgeslagen.
  • We gebruiken sessie-PHP SES SID-bestanden, die op uw apparaat worden opgeslagen totdat u uw browsersessie beëindigt of uw browser sluit. Deze bestanden maken het mogelijk om parameters over te dragen tussen opeenvolgende bezochte subpagina's.
  • We gebruiken ook cookies met betrekking tot de aanmelding voor de nieuwsbrief, d.w.z. newsletCookie (30 dagen bewaard) en cookies die ons in staat stellen informatie te verzamelen over het gebruik van de website van onze Store (bewaard vanaf 1 uur). tot 730 dagen), d.w.z. Cookies _ga, _gid, _gat.
  • Effiki gebruikt ook cookie_ue. Deze cookie wordt geïnstalleerd op het eindapparaat van een bezoeker van onze website die de "cookieclausule" heeft geaccepteerd. Als u onze website binnen 30 opeenvolgende dagen bezoekt, krijgt u dankzij deze cookie de "cookieclausule" gedurende deze tijd niet meer te zien.
  • Effiki maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst die wordt aangeboden door Google LLC. ('Google'). Google Analytics maakt gebruik van cookies die een analyse van uw gebruik van onze website mogelijk maken. Met behulp van statistieken die met behulp van Google Analytics zijn verkregen, kunnen we ons aanbod verbeteren en interessanter maken voor u als gebruiker.
   Meer informatie over de werkingsprincipes van Google Analytics, inclusief de grondslagen op basis waarvan Google Analytics gegevens verzamelt en verwerkt, is te vinden op de website op: https://www.google.com/analytics/terms/pl.html, alsmede in de privacyverklaring op: https://policies.google.com/privacy?hl=pl& gl=de . Raadpleeg in het bijzonder de paragraaf "Hoe Google de gegevens gebruikt die worden verzameld bij het gebruik van de websites en apps van onze partners", die u kunt vinden op de pagina www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/.
   U kunt het verzamelen van de door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) door Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is op: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl
  • Effiki maakt gebruik van het OnLine Chat-programma, dat gebaseerd is op de volgende cookies: livechatpro (3 dagen bewaard) – een bestand dat nodig is om de verbinding tussen de Chat en het personeel van onze winkel te onderhouden, op het moment dat u van de ene naar de andere subpagina gaat.


 11. Wijzigingen in het privacybeleid
  Eventuele toekomstige wijzigingen in ons privacybeleid zullen op deze website worden geplaatst. Daarom dient u dit Privacybeleid regelmatig te controleren op wijzigingen.

Versie: 25 mei 2018; Bijgewerkt op 29 augustus 2018

Optioneel

Cart

Gefeliciteerd! Jouw bestelling komt in aanmerking voor gratis versturing U bent ||bedrag|| weg van gratis verzending.
Er zijn geen producten meer te koop