Denna webbplats har begränsat stöd för din webbläsare. Vi rekommenderar att byta till Edge, Chrome, Safari eller Firefox.
Grattis! Din beställning är berättigad till gratis frakt Du är ||Belopp|| bort från fri frakt.

integritetspolicy

PRIVATLIV


I detta dokument anges principerna och syftena med behandlingen av personuppgifter genom att:

Effiki sp. Z O.O. SP. k.
med säte i Siemiatycze på ul. Wierzbowa 8, 17-300 Siemiatycze,
tel. (48) 535-718-817, e-post: info@effiki.com

 1. Definitioner
  1. GDPR – Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG;
  2. Butik – webbutik www.effiki.com, som drivs av Effiki; <liEffiki/My - Effiki sp. Z O.O. SP. k. med säte i Siemiatycze på ul. Wierzbowa 8, 17-300 Siemiatycze, införd i företagsregistret i det nationella domstolsregistret under KRS-nummer 0000797678, NIP 5441539475, REGON 380182080; telefon: (48) 535-718-817, e-post: info@effiki.com ;
  3. Kund/Användare/Du/Du – en fysisk person som använder Butiken, inklusive i synnerhet att skicka en förfrågan till Butiken, göra ett köp, kontakta Butiken;
  4. Regler och villkor – villkoren för butiken som finns på effiki.com/pl/regulamin-länken;
  5. personuppgifter - information om en identifierad eller identifierbar fysisk person ("registrerad"); En identifierbar fysisk person är en person som kan identifieras, direkt eller indirekt, särskilt med hänvisning till en identifierare som ett namn, ett identifikationsnummer, platsdata, en onlineidentifierare eller till en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska, fysiologiska, genetiska, mentala, ekonomiska, kulturella eller sociala identiteten hos den fysiska personen.
  6. personuppgiftsansvarig - den fysiska eller juridiska person, offentliga myndighet, institution eller annat organ som ensamt eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter;
  7. Behandling av personuppgifter - en åtgärd eller en kombination av åtgärder som utförs på personuppgifter eller uppsättningar av personuppgifter, oavsett om det sker automatiserat eller inte, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, anpassning eller ändring, hämtning, konsultation, användning, utlämnande genom överföring, spridning eller på annat sätt tillgängliggörande, justering eller kombination, begränsning, radering eller förstöring.
 2. Personuppgiftsansvarig:
  Administratör för kundens personuppgifter är Effiki sp. Z O.O. SP. k. med säte i Siemiatycze på ul. Wierzbowa 8, 17-300 Siemiatycze, införd i företagsregistret i det nationella domstolsregistret under KRS-nummer 0000797678, NIP 5441539475, REGON 380182080;

 3. Omfattningen, syftet och grunderna för administratörens behandling av dina personuppgifter.
  I samband med att vi ingår och genomför avtal om försäljning av våra produkter kräver vi att du lämnar följande personuppgifter: förnamn, efternamn, adress, telefonnummer, e-postadress. Nedan presenterar vi de detaljerade ändamålen och den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter som anges ovan.


  Lp. Ändamål med behandlingen Rättslig grund
  1 Fullgörande av avtalet om försäljning av produkter som erbjuds av butiken. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal mellan dig och oss, inklusive fullgörandet av beställningar (art. Artikel 6.1 a b RODO).
  2 Presentation av ett kommersiellt erbjudande eller informationsmaterial om den produkt du är intresserad av. Behandlingen är nödvändig för att utföra åtgärder före eller i samband med att ett avtal ingås (art. Artikel 6.1 1 lit. b RODO).
  3 Skapa ett konto i Store och använda dess funktioner. Behandlingen är nödvändig för att tillhandahålla tjänster i samband med skapandet och underhållet av ett konto i butiken (inklusive att göra beställningar utan att behöva fylla i formulär varje gång) (art. Artikel 6.1 a b GDPR) och på grundval av vårt berättigade intresse, som består i behovet av att säkerställa kommunikation med användarna av butiken (art. Artikel 6.1 1 lit. f VISAR).
  4 Hantering av klagomål. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter i samband med klagomålsförfarandet avseende det avtal som ingåtts mellan dig och oss (art. Artikel 6.1 a b GDPR) och vårt berättigade intresse av att bedöma klagomål, hantera klagomålsdokumentation (art. Artikel 6.1 1 lit. f VISAR).
  5 Skicka kommersiell information till dig, inklusive marknadsföring och nyhetsbrev, som innehåller information om produkter, kampanjer och evenemang som organiseras av EFFIKI.

  Vårt berättigade intresse (art. Artikel 6.1 1 lit. f VISAR) – tj. direktmarknadsföring av produkter och tjänster.

  På grundval av separata lagbestämmelser kan vissa former av marknadsföringskommunikation, t.ex. SMS/MMS eller e-post, kräva ditt samtycke.

  6 Om det finns något kan vi fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

  Vårt berättigade intresse (art. Artikel 6.1 1 lit. f VISAR).

  7 För att uppfylla våra rättsliga skyldigheter (t.ex. bokföringslagen eller skattereglerna). Behandlingen är nödvändig för att uppfylla en rättslig förpliktelse som vi är föremål för (art. Artikel 6.1 1 lit. c VISAR).
  8 "Presentlista" – tillhandahåller butikens funktionalitet, som består i möjligheten för en viss användare att skapa en lista över våra produkter, som sedan ska vidarebefordras till tredje part för att föreslå dessa personer köp av specifika produkter (gåvor) för ett specifikt tillfälle.

  Behandlingen av personuppgifter om användaren som skapar gåvolistan är nödvändig för tillhandahållandet av tjänsten i form av funktionen "gåvolista" till användaren (art. Artikel 6.1 a b RODO).

  Behandlingen av personuppgifter för personer till vilka gåvolistan ska ges eller personuppgifter för den person som ska ta emot dessa gåvor baseras på vårt legitima intresse, som består i behovet av att möjliggöra fullgörandet av avtalet med dig, vars föremål är driften av gåvolistan (art. Artikel 6.1 1 lit. f) i samband med i enlighet med art. Artikel 6.1 a b RODO ).


  Effiki kan också behandla dina personuppgifter i form av ditt födelsedatum. Detta händer om du anger ditt födelsedatum i beställningsformuläret så att vi kan skicka en present till dig på din födelsedag.

  På webbplatsen för vår butik ger vi dig ett kontaktformulär. I samband med hanteringen av förfrågningar som du skickar in via detta formulär behandlar vi följande personuppgifter om dig: namn och e-postadress. Den rättsliga grunden för denna behandling är art. Artikel 6.1 1 lit. b GDPR, dvs. behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal (dvs. hantera frågan).

  Effiki behandlar även dina personuppgifter i form av din dators IP-adress. Detta sker när du vill få nyhetsbrevet från oss, samt när du använder OnLine Chat. Onlinechattverktyget som används i vår butik ger dig möjlighet att ha en direkt konversation med oss i samband med de produkter som erbjuds av butiken. Den rättsliga grunden för denna behandling av personuppgifter är art. Artikel 6.1 1 lit. b RODO – tj. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna vidta åtgärder före eller i samband med att ett avtal ingås. Med hjälp av OnLine Chat-verktyget kan Effiki också behandla data i form av din dators IP-adress och den webbläsare du använder och din plats. Den rättsliga grunden för denna behandling av dessa uppgifter är vårt legitima intresse av att tillhandahålla kundservice i realtid, i synnerhet för att ge dig nödvändig information om produkterna och för att välja lämpligt språk för sådan kommunikation.

  Effiki kan också behandla dina personuppgifter i samband med dina besök på Effikis profiler i sociala medier (Facebook, Instagram, Pinterest). Sådana uppgifter får endast behandlas i samband med upprätthållandet av profilen, inklusive i syfte att informera användare om administratörens aktivitet och marknadsföra olika typer av evenemang, tjänster och produkter, samt i syfte att kommunicera med användare genom funktioner som finns tillgängliga i sociala medier. Den rättsliga grunden för den personuppgiftsansvariges behandling av personuppgifter för detta ändamål är dennes berättigade intresse (art. Artikel 6.1 1 lit. f GDPR) som består i att främja det egna varumärket och bygga och upprätthålla en gemenskap som är förknippad med varumärket.

  På grund av det faktum att Effiki ger dig möjlighet att använda funktionen "presentlista", tack vare vilken du kan skapa en särskild lista över våra produkter som du eller personer som du har angett vill ta emot, kan Effiki behandla personuppgifterna för den person som skapade presentlistan (dvs. namn, efternamn, adress, telefonnummer, e-postadress), personer som kommer att få en lista med gåvor, så att de sedan kan göra sina egna inköp (dvs. e-postadressen till dessa personer) och personuppgifterna för den person som ska ta emot gåvorna (dvs. förnamn, efternamn, adress, telefonnummer, e-postadress).


 4. Mottagare av personuppgifter.
  De personuppgifter som behandlas av Effiki kommer att göras tillgängliga för ett begränsat antal mottagare. Mottagarna av dina personuppgifter kan vara våra betrodda tjänsteleverantörer eller underleverantörer – t.ex. budfirmor, postoperatörer, enheter som tillhandahåller underhållstjänster för butikens webbplats, som tillhandahåller support och drift av våra IKT-verktyg och system, enheter som tillhandahåller analytiska tjänster relaterade till funktionen av butikens webbplats, betalningsoperatörer, enheter som tillhandahåller löpande juridiska tjänster och redovisningstjänster. Effiki kan vara skyldig att överföra dina personuppgifter på grundval av tvingande lagbestämmelser, inklusive på begäran av behöriga domstolar, offentliga myndigheter eller andra institutioner.

 5. Överföring av uppgifter utanför EES.
  Den personuppgiftsansvarige kan överföra dina personuppgifter till mottagare utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Villkoren för sådan dataöverföring kommer att säkras i enlighet med kraven i GDPR.

 6. Lagringstid för personuppgifter.
  Lagringstiden för dina personuppgifter beror på i vilket syfte dina uppgifter behandlas.
  • personuppgifter som behandlas i syfte att fullgöra avtalet med dig, inklusive i syfte att göra inköp som du gör i vår butik, kommer att behandlas under den period som är nödvändig för att fullgöra avtalet;
  • personuppgifter som behandlas i syfte att underhålla och serva ditt konto i butiken kommer att behandlas tills du säger upp dig från användarkontot i vår butik, men inte under den period som krävs för att fullgöra avtalet relaterat till kontot;
  • Personuppgifter som behandlas i syfte att förse dig med vårt nyhetsbrev kommer att behandlas tills du avregistrerar dig från nyhetsbrevet, avslutar dess utfärdande eller invänder mot behandlingen av dina uppgifter;
  • personuppgifter som behandlas i syfte att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter enligt lag (t.ex. bokföringslagen eller skatteregler) kommer vi att behandla för den period som följer av sådana bestämmelser (t.ex. för faktureringsändamål kommer dina uppgifter att lagras i 5 år från slutet av det kalenderår då skatten relaterad till beställningen eller transaktionen löpte ut);
  • Personuppgifter som behandlas för våra legitima intressen, inklusive till exempel: genomföra marknadsföringskommunikation kommer vi att behandla under den period som ett legitimt intresse existerar, såvida du inte utövar din rätt och motsätter dig behandlingen av dessa uppgifter för marknadsföringsändamål;
  • personuppgifter som behandlas för att genomföra våra andra berättigade intressen än de som nämns ovan, dvs. upprätta och driva anspråk eller försvara sig mot anspråk, svara på dina frågor, klagomål eller förfrågningar, samt föra statistik relaterad till din användning av vår webbplats, kommer vi att behandla under den period som vårt legitima intresse existerar (i synnerhet fram till utgången av preskriptionstiden för anspråk), såvida du inte utövar din rätt och motsätter dig sådan behandling av personuppgifter på grund av din särskilda situation, och vi kommer inte att kunna visa att det finns tvingande legitima skäl för behandlingen av dessa uppgifter som åsidosätter dina rättigheter, eller grunderna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

  Vi kan förlänga de ovan nämnda perioderna för behandling av personuppgifter med begränsningsperioden för dina eller våra anspråk, om behandlingen av sådana uppgifter är nödvändig för att upprätta eller driva anspråk, samt för att försvara oss mot sådana anspråk.

 7. Dina rättigheter.
  I de fall som anges i GDPR har du rätt att:
  • rätten att få tillgång till personuppgifter,
  • rätt till rättelse av personuppgifter (när uppgifterna är felaktiga eller ofullständiga),
  • rätten att begära radering av personuppgifter (när uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in, när du återkallar ditt samtycke till behandlingen av dina uppgifter, när du invänder mot behandlingen av dina personuppgifter, när dina uppgifter behandlas olagligt, när uppgifterna ska raderas för att uppfylla en skyldighet som följer av en lagbestämmelse),
  • rätten till begränsning av behandlingen av personuppgifter (när uppgifterna är felaktiga – du kan begära begränsning av databehandlingen under en period som gör det möjligt att verifiera uppgifterna; när dina uppgifter kommer att behandlas olagligt, men du inte vill att de ska raderas; när vi inte längre behöver dina uppgifter, men du kan behöva dem för att försvara eller driva anspråk; när du invänder mot behandlingen av dina uppgifter – tills det fastställs att om våra legitima skäl väger tyngre än invändningens skäl),
  • rätten att invända mot behandlingen av personuppgifter,
  • f. rätten att överföra dina personuppgifter (när behandlingen av dina uppgifter baseras på ditt samtycke eller ett avtal som ingåtts med dig och när denna behandling utförs med automatiserade medel).

  Med förbehåll för de undantag och begränsningar som anges i GDPR: a) om databehandlingen baseras på ditt samtycke kan du när som helst återkalla det, vilket inte påverkar lagligheten av den databehandling som utförts före återkallandet av samtycket, b) om behandlingen av dina personuppgifter baseras på det så kallade "samtycket". berättigat intresse har du rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter av skäl som är relaterade till din specifika situation.

  Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett lämpligt uttalande som specificerar en sådan begäran till följande adress: ul. Wierzbowa 8, 17-300 Siemiatycze eller via e-post: privacy@effiki.com.

  Du har också rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet (art. 77 GDPR) – Ordförande för byrån för skydd av personuppgifter, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Mer information finns på myndighetens webbplats.

 8. Sociala medier.
  Du kan också kontakta oss via våra sociala mediekanaler (Facebook, Instagram, Pinterest). Om du till exempel skickar ett meddelande till oss eller lägger upp något på våra sociala mediekanaler kan vi använda informationen i ditt meddelande eller inlägg för att kontakta dig om ett ärende som du har kontaktat oss om via den sociala mediekanal du använt. Du bör dock vara medveten om att ett inlägg på en offentlig social mediekanal kan läsas av vem som helst. Observera att du inte bör inkludera någon känslig information (t.ex. information om din ras eller ditt etniska ursprung, politiska åsikter, religiösa eller filosofiska övertygelser eller hälsa) i ditt inlägg eller meddelande. Detaljerad information om syftena, omfattningen och användningen av dina uppgifter av ovan nämnda sociala medier, dina rättigheter i detta avseende och dina sekretessinställningar finns på följande webbplatser:


  På butikens webbplats finns länkar till sociala medier. Vi använder inte standardplugin-program för att skydda våra kunders data när de besöker vår webbplats. Vi använder HTML-länkar inbäddade på sidan som gör att du kan dela information på sociala mediekanaler. Inbäddning av länkar förhindrar en direkt anslutning till servrarna för de sociala mediekanalerna när du går in på webbplatsen från vår webbplats. Genom att klicka på en av knapparna öppnas ett fönster och omdirigerar användaren till rätt sida, där du – efter att ha loggat in – kan använda knapparna "Gilla" eller "Dela".

 9. Säkerhet för personuppgifter.
  Vi ser till att lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder vidtas för att säkerställa konfidentialitet, integritet och kontinuitet i behandlingen av dina personuppgifter. Endast behöriga personer har tillgång till dina uppgifter och endast i den utsträckning som det är nödvändigt för att utföra deras uppgifter. Vi är noga med att se till att våra underleverantörer och leverantörer också har lämpliga säkerhetsåtgärder på plats när de behandlar dina personuppgifter.

 10. Policy för cookies.

  Vår webbplats använder cookies.

  Vad är cookies?

  Cookies är små textfiler som lagras i din dators minne. Cookies har en mängd olika funktioner, m.in de hjälper till att anpassa innehållet på webbplatsen till de datorinställningar som användaren har valt, de kommer ihåg det föredragna utseendet på webbplatsen, den inställda teckenstorleken, se till att användaren utför flera steg (t.ex. lägga till en vara, gör ett köp i webbutiken). Cookies som lagras på användarens enheter kan komma både från den webbplats som användaren besöker och från servrarna på de webbplatser som de besökta sidorna hänvisar till, t.ex. Google, YouTube eller sociala nätverkssajter som Facebook, Twitter och andra.

  När det gäller den tid som cookies lagras på användarens enhet kan de delas in i två typer av filer: sessionscookies - lagras på användarens enhet fram till slutet av sessionen av programvaran som används för att surfa på webbplatser (dvs. webbläsare) och beständiga cookies - lagras på användarens enhet under sessionen i en viss webbläsare, samt under en viss tidsperiod efter slutet av en viss session. Att avsluta en webbläsarsession eller stänga av din enhet tar inte bort dem från din enhet. De används för att lagra dina inställningar eller preferenser och därmed m.in för att säkerställa att du kan använda webbplatsen bekvämt vid ditt nästa besök. Detaljerad information om cookies och hur de fungerar finns t.ex. på http://www.aboutcookies.org

  Ändring av cookie-inställningar:

  I många fall tillåter de webbläsare som används av användare att cookies lagras på användarens enhet som standard. Varje användare kan dock ändra inställningarna för cookies i den webbläsare de använder, inklusive att helt inaktivera möjligheten att spara dem. Detaljerad information om möjligheterna och metoderna för hantering av cookies finns i programvaruinställningarna för en viss webbläsare.

  Nedan visar vi hur du kan inaktivera eller ändra inställningarna för de mest populära webbläsarna:
  a) Google Chrome – standardinställningarna i Google Chrome tillåter att cookies lagras. Så här ändrar du inställningarna:
  • i det övre högra hörnet, klicka på "Mer" och välj alternativet "Inställningar";
  • klicka på "Avancerat" längst ner på sidan;
  • i avsnittet "Sekretess och inställningar" väljer du alternativet "Innehållsinställningar";
  • välj önskade inställningar;
  • för att göra speciella inställningar för en viss webbplats måste du lägga till webbadresser i avsnitten "Blockera", "Rensa vid stängning", "Tillåt;
  • Ändringar sparas automatiskt när du gör dem.
  b) Microsoft Internet Explorer – Standardinställningarna för Microsoft Internet Explorer tillåter lagring av cookies, men blockerar filer som kan komma från webbplatser som inte tillämpar sekretesspolicyn. Så här ändrar du inställningarna:
  • klicka på menyn "Verktyg" och välj "Internetalternativ";
  • välj fliken "Sekretess";
  • klicka på "Avancerat" och välj önskade inställningar;
  • För att göra särskilda inställningar för en viss tjänst, klicka på "Webbplatser" och lägg sedan till adresserna till webbplatser som kan lagra cookies ("Tillåt") eller exkludera ("Blockera").
  c) Mozilla Firefox - standardinställningarna för Mozilla Firefox tillåter att cookies lagras. Så här ändrar du inställningarna:
  • klicka på menyn "Verktyg" (i andra versioner: klicka på knappen "Firefox") och välj "Alternativ";
  • välj sedan fliken "Sekretess och säkerhet" och välj önskade inställningar;
  • för att göra särskilda inställningar för en viss webbplats, klicka på "Undantag" och välj dina egna inställningar för webbplatser;
  • bekräfta ändringarna med "OK"-knappen.
  d) Opera - standardinställningarna i webbläsaren Opera tillåter att cookies lagras. Så här ändrar du inställningarna:
  • klicka på "Opera-logotypen", välj alternativet "Inställningar" och sedan "Sekretess och säkerhet";
  • Välj de inställningar du vill ha.
  • för att göra speciella inställningar för en viss tjänst, klicka på "Hantera undantag" och ange sedan önskade inställningar;
  • bekräfta ändringarna med knappen "Klar".
  e) Safari - standardinställningarna i webbläsaren Safari tillåter att cookies lagras. Så här ändrar du inställningarna:
  • i "Safari"-menyn väljer du alternativet "Inställningar";
  • klicka på ikonen "Sekretess";
  • Välj de inställningar du vill ha.
  • För att göra speciella inställningar för en viss webbplats, klicka på "Detaljer" och välj dina egna inställningar för webbplatser.
  Om du inte samtycker till installation av terminalutrustning på din telefoner, datorer, bärbara datorer) cookies, vänligen gör lämpliga ändringar i din webbläsares inställningar. Om du inte inför lämpliga begränsningar eller undantag i den webbläsare du använder, samtycker du till användningen av aktuella (inklusive standard) webbläsarinställningar och till lagring av cookies. Observera att begränsningar av användningen av cookies kan påverka vissa av de funktioner som finns tillgängliga på butikens webbplats.

  Vilka cookies använder vi och varför?

  Vår användning av vissa cookies är nödvändig för att du ska kunna navigera på butikens webbplats och använda den optimalt, t.ex. Tillgång till innehåll som är begränsat till registrerade användare.

  • Vi använder också funktionella PrestaShop-cookies – [unikt nummer] för att spara information som gör att vi kan anpassa butikens webbplats till användarnas behov och preferenser, t.ex. För att komma ihåg vilket språk eller vilken valuta du föredrar, för att komma ihåg innehållet i din kundvagn eller det faktum att du redan har fyllt i frågeformulär. Dessa cookies lagras på din enhet i 20 dagar.
  • Vi använder sessions-PHP SES SID-filer, som lagras på din enhet tills du avslutar din webbläsarsession eller stänger din webbläsare. Dessa filer gör det möjligt att överföra parametrar mellan på varandra följande besökta undersidor.
  • Vi använder också cookies i samband med prenumerationen på nyhetsbrevet, dvs. newsletCookie (lagras i 30 dagar) och cookies som gör det möjligt för oss att samla in information om hur du använder vår butiks webbplats (lagras från 1 timme). upp till 730 dagar), d.v.s. Cookies _ga, _gid _gat.
  • Effiki använder också cookie_ue. Denna cookie installeras på slutenheten hos en besökare på vår webbplats som har accepterat "cookie-klausulen". Tack vare denna cookie, om du besöker vår webbplats inom 30 dagar i följd, kommer du inte att se "cookie-klausulen" igen under denna tid.
  • Effiki använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google LLC. ("Google"). Google Analytics använder cookies som möjliggör en analys av din användning av vår webbplats. Med hjälp av statistik som erhålls med hjälp av Google Analytics kan vi förbättra vårt erbjudande och göra det mer intressant för dig som användare.
   Mer information om principerna för driften av Google Analytics, inklusive de principer enligt vilka Google Analytics samlar in och behandlar data, finns på webbplatsen på: https://www.google.com/analytics/terms/pl.html, samt i sekretesspolicyn på: https://policies.google.com/privacy?hl=pl& gl=de . Se särskilt avsnittet "Hur Google använder de uppgifter som samlas in när du använder våra partners webbplatser och appar", som finns på sidan www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/.
   Du kan förhindra att Google samlar in data som genereras av cookien och som rör din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) samt att Google behandlar dessa data genom att ladda ner och installera webbläsartillägget som finns på: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl
  • Effiki använder programmet OnLine Chat, som är baserat på följande cookies: livechatpro (lagras i 3 dagar) – en fil som är nödvändig för att upprätthålla anslutningen mellan chatten och personalen i vår butik, vid tidpunkten för flytt mellan efterföljande undersidor.


 11. Ändringar i integritetspolicyn
  Eventuella framtida ändringar av vår integritetspolicy kommer att publiceras på denna webbplats. Därför bör du regelbundet granska denna integritetspolicy för ändringar.

Version: 25 maj 2018; Uppdaterad 29 augusti 2018

Frivillig

Vagn

Grattis! Din beställning är berättigad till gratis frakt Du är ||Belopp|| bort från fri frakt.
Inga fler produkter tillgängliga för inköp